Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Escola de Natura de l'Estany de Banyoles

Pg. de la Draga, 5
Banyoles - Pla de l'Estany
Telèfon: 972581316
Fax:
correu@escolanaturabanyoles.org
www.escolanaturabanyoles.org
fitxa de l'entitat organitzadora
Sol·licitud de l'activitat

Títol:

Estudi científic de l'estany de Banyoles


Descripció breu:

Activitats científiques d'estudi de l'estany de Banyoles i la seva conca lacustre. Introducció a l'estudi geològic dels sistema càrstic a través dels afloraments i materials geològics, estudi de la columna d'aigua a través de tècniques limnològiques o estudi i anàlisi de processos microbians que es donen a l'estany i a diferents fonts i estanyols.


Lloc o equipament:

L'estany de Banyoles, l'entorn proper i el laboratori de l'Escola de Natura


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: No

Educació secundària: No

Cicles formatius: Si

Cicle inicial: No

Cicle mitja: No

Cicle superior: No

Primer cicle ESO: No

Segon cicle ESO: Si

Batxillerat: Si

Durada:

De 3 a 4 h


Preu/alumne original:

9.5 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

7 €

* La subvenció de la Diputació de Girona a les activitats seleccionades realitzades per escoles o instituts de les comarques de Girona és de fins al 70 % del preu, un màxim de 2,50 €/alumne per a les activitats de matí, 1,50 €/alumne per a les activitats de tarda i 4 €/alumne per a activitats de dia sencer (matí i tarda).


Objectius:

1. Comprendre i saber expressar amb la terminologia adequada alguns principis i fets científics. 2. Realitzar observacions científiques sistemàtiques, qualitatives i quantitatives, i treure'n conclusions. 3. Augmentar el coneixement sobre la conca lacustre aplicant tècniques científiques i manipulant l'instrumental científic corresponent. 4. Aprendre a contrastar de forma experimental algunes de les característiques del funcionament del sistema càrstic. 5. Prendre consciència de la importància natural i ecològica del sistema lacustre.


Descripció de l'activitat:

Cada activitat consta d'una unitat didàctica que inclou: objectius didàctics, continguts (actitudinals, procedimentals i conceptuals), activitats prèvies de motivació, de camp i posteriors de síntesi i conclusió. Programa «Geologia»: 1. Simulació de plecs i falles. 2. Aflorament Bora Calenta. Recull de dades i identificació dels materials. 3. Escletxes a la zona de les Estunes. Recull de dades, classificació de la roca i estudi del seu origen. Programa «Limnologia»: 1. Mostreig des de barques de rems de la columna d'aigua a diferents fondàries. 2. Anàlisi i estudi de les dades recollides. 3. Observació de les mostres al microscopi i identificació de les espècies de plàncton. Programa «Ecologia microbiana»: 1. Itinerari pel voltant de l'estany amb visita a diferents fonts i estanyols. 2. Anàlisi i estudi de les mostres recollides. 3. Identificació de diferents metabolismes relacionats amb els cicles del carboni (C), el sofre (S), el ferro (Fe) i el nitrogen (N).


Materials utilitzats:

Imatges d'aflorament calcari, mostres de roques i minerals, maleta pedagògica. Estudi d'una pedra, claus dicotòmiques, brúixoles, transportador d'angles, cintes mètriques, martellet, mapa geològic 1:25.000. Ampolla Ruttner, disc de Secchi, pots de mostres, aigua destil·lada, mesurador multiparàmetre portàtil, làmines de distribució del plàncton, pissarra i retoladors, material per a l'experiència «Una termoclina a l'estany». Pots de mostres, retoladors permanents, pots de recollida de residus, imatges de l'estanyol Vermell. Quadern de camp per a l'alumne.


Mecanismes d'avaluació:

Dinàmica final de valoració amb els participants. Qüestionari de revisió, valoracions i propostes dels mestres participants. Qüestionari de revisió, valoracions i propostes de l'equip d'educadors. Reunió trimestral de l'equip pedagògic per revisar l'activitat, valorar les opinions i propostes rebudes, i incorporar, si escau, les millores i els canvis oportuns.


Observacions:

El mostreig limnològic es realitza des de barques de rem i els itineraris es fan amb bicicleta. Aquesta activitat té un suplement pel lloguer de barques de rem i/o bicicletes (aquests lloguers no estan inclosos en el preu) segons el programa escollit.