8.12.1 Criteris de redacció

La redacció de la proposta ha de ser fluida; per això cal respectar l’ordre lògic de les frases i evitar-ne la complexitat. També ha de ser concisa; per tant, s’han d’evitar les paraules retòriques (sense contingut) i les frases ampul·loses. Per referir-se a temps passats es fa servir, preferentment, el passat perifràstic (es va considerar; va sol·licitar), i per a les descripcions actuals, el present d’indicatiu (porta a terme; demanen).

Quant al tractament personal, s’utilitza:

 • Per a qui emet el text, la tercera persona del singular: La Comissió Informativa de Promoció Econòmica i Noves Tecnologies proposa al Ple que adopti l’acord següent; El diputat delegat d’Acció Social i Cooperació al Desenvolupament proposa a la Junta de Govern que adopti l’acord següent.
 • Tot i que el destinatari és l’òrgan col·legiat al qual s’eleva la proposta perquè adopti un acord, el document no s’hi adreça mitjançant cap tractament personal.
 

Dubtes freqüents

 • La proposta de resolució duu fórmula final?

  La proposta de resolució no duu cap fórmula final com ara Tanmateix, la Junta de Govern acordarà el que consideri més adient, perquè és obvi que la resolució haurà de ser presa per l’òrgan corresponent i, per tant, no queda justificat explicitar-ho amb aquests formalismes. Així doncs, després de l’últim punt de la resolució s’escriu directament la data.

 • Elevar

  Una de les accepcions del verb elevar és ‘adreçar (un escrit oficial) a una autoritat, a una persona de categoria o de càrrec superior’. Per això diem La Comissió Informativa de Promoció Econòmica i Noves Tecnologies eleva a la Junta de Govern la proposta de [...].

 • Notifiquem l’interessat?

  El verb notificar, ‘donar coneixement o notícia (d’alguna cosa), fer-la saber, especialment d’una manera oficial’, ha de seguir l’estructura notificar + a algúalguna cosa, i no pas *notificar + algú + de/sobre alguna cosa.

  • S’ha de notificar la persona interessada de la resolució del Ple.
  • S’ha de notificar la resolució del Ple a la persona interessada.
 • Ell, ella, ells, elles

  Sovint fem servir aquests pronoms personals forts quan no van referits a persones. Hi ha diferents recursos per evitar aquest ús:

  • Si la preposició de precedeix els pronoms ell, ella, ells, elles, no referits a persones, es poden evitar fent servir el pronom en.
  • Facultar el president per a la signatura d’aquest conveni i la resolució dels compromisos que d’ell es derivin.
  • Facultar el president per a la signatura d’aquest conveni i la resolució dels compromisos que se’n derivin.
  • Quan altres preposicions (a, en, amb, contra, etc.) precedeixen el pronom personal fort, sovint es pot utilitzar el pronom hi.
  • La llei i totes les disposicions en ella especificades han de ser [...].
  • La llei i totes les disposicions que s’hi especifiquen han de ser [...].
 • Interposar o presentar un recurs?

  En el llenguatge administratiu i jurídic cal expressar les idees amb precisió i sense ambigüitats. El verb presentar té un sentit molt genèric, mentre que el verb interposar és la forma més precisa per fer referència a l’acció de ‘formalitzar un recurs legal’.

  Aquest verb segueix l’estructura interposar + un recurs + contra una resolució. Per tant, el complement directe és un recurs, i la resolució contra la qual s’interposa el recurs ha d’anar precedida necessàriament de la preposició contra.

  • L’adjudicatària ha interposat un recurs a l’acord del Ple.
  • L’adjudicatària ha interposat un recurs contra l’acord del Ple.

  Cal tenir en compte que el verb interposar sempre ha de fer referència a un recurs. Així doncs, per a la resta de documents administratius hem de fer servir els verbs formular o presentar.

  • El termini per interposar una demanda és de 20 dies.
  • El termini per formular una demanda és de 20 dies.
Diputació de Girona

Diputació de Girona

Pujada de Sant Martí, 4-5 | 17004 Girona
Tel. 972 185 000 | Fax 972 208 088