Síntesi Municipal IV
Vidreres
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Qualitat de vida

Equipaments esportius 2023 60
   Pavellons 1
   Pistes poliesportives 13
   Camps poliesportius 8
   Sales esportives 5
   Frontons 0
   Pistes de tennis 6
   Pistes d'esquaix 0
   Pistes de pàdel 5
   Piscines a l'aire lliure 6
   Piscines cobertes 0
   Espais d'atletisme 0
   Espais de petanca 3
   Altres espais esportius 8
   Àrees d'activitat esportiva 5
Biblioteques 2020 1
Pública local 1
Pública Generalitat 0
Privada 0
Resta 0
Biblioteques per 10 mil hab. 1,18
Assistencial 2022
Places en residències per a gent gran ND
Centres de dia per a gent gran ND
Cent. ocupacionals per a persones amb disminució ND
Pensions no contributives de la Seguretat Social 44
Pensions assistencials per vellesa i malaltia 0
Residus 2022
Total residus any (milers de tones) 6
Variació anual 8,90%
Variació 2020-2022 8,34%
Residus. Kg/hab/dia 2,07
% recollida selectiva s/total 57,00%
Variació 2020-2022 18,63

Cadastre 2023

Parcel·les cadastre rústic 1.248
Subparcel·les cadastre rústic 3.149
Valor cadastral mitjà 19.041 €
Parcel·les urbanes (Unitats) 4.770
Valor cadastral mitjà 197.451 €
Superfície parcel·les urbanes (ha) 388
Superfície parcel·les sense edificar (ha) 130
Superfície parcel·les edificades (ha) 258
Béns immobles (Unitats) 6.018
Valor cadastral mitjà 174.879 €
Residencial 4.142
No residencial 1.918
Magatzem 31,02%
Comercial 4,64%
Sòl vacant 55,47%
Industrial 3,23%
Oficines 0,47%
Resta 5,16%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades del Consell Català de l'Esport, Dep. Benestar Social i Família, Agència de Residus de Catalunya i Dirección General del Catastro