Síntesi Municipal IV
Ullà
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Qualitat de vida

Equipaments esportius 2022 20
   Pavellons 0
   Pistes poliesportives 3
   Camps poliesportius 2
   Sales esportives 4
   Frontons 0
   Pistes de tennis 0
   Pistes d'esquaix 0
   Pistes de pàdel 2
   Piscines a l'aire lliure 1
   Piscines cobertes 1
   Espais d'atletisme 0
   Espais de petanca 2
   Altres espais esportius 4
   Àrees d'activitat esportiva 1
Biblioteques 2020 0
Pública local 0
Pública Generalitat 0
Privada 0
Resta 0
Biblioteques per 10 mil hab. 0,00
Assistencial 2022
Places en residències per a gent gran ND
Centres de dia per a gent gran ND
Cent. ocupacionals per a persones amb disminució ND
Pensions no contributives de la Seguretat Social 12
Pensions assistencials per vellesa i malaltia 0
Residus 2022
Total residus any (milers de tones) 1
Variació anual -6,42%
Variació 2020-2022 -8,50%
Residus. Kg/hab/dia 1,77
% recollida selectiva s/total 54,07%
Variació 2020-2022 -4,19

Cadastre 2022

Parcel·les cadastre rústic 947
Subparcel·les cadastre rústic 1.464
Valor cadastral mitjà 3.592 €
Parcel·les urbanes (Unitats) 443
Valor cadastral mitjà 11.251 €
Superfície parcel·les urbanes (ha) 31
Superfície parcel·les sense edificar (ha) 9
Superfície parcel·les edificades (ha) 22
Béns immobles (Unitats) 690
Valor cadastral mitjà 28.483 €
Residencial 503
No residencial 186
Magatzem 23,12%
Comercial 2,69%
Sòl vacant 43,55%
Industrial 22,04%
Oficines 3,76%
Resta ND

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades del Consell Català de l'Esport, Dep. Benestar Social i Família, Agència de Residus de Catalunya i Dirección General del Catastro