Síntesi Municipal IV
Sant Gregori
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Qualitat de vida

Equipaments esportius 2023 74
   Pavellons 1
   Pistes poliesportives 12
   Camps poliesportius 3
   Sales esportives 7
   Frontons 2
   Pistes de tennis 3
   Pistes d'esquaix 0
   Pistes de pàdel 9
   Piscines a l'aire lliure 12
   Piscines cobertes 0
   Espais d'atletisme 0
   Espais de petanca 2
   Altres espais esportius 5
   Àrees d'activitat esportiva 18
Biblioteques 2020 1
Pública local 1
Pública Generalitat 0
Privada 0
Resta 0
Biblioteques per 10 mil hab. 2,38
Assistencial 2022
Places en residències per a gent gran 118
Centres de dia per a gent gran 1
Cent. ocupacionals per a persones amb disminució 0
Pensions no contributives de la Seguretat Social 37
Pensions assistencials per vellesa i malaltia 0
Residus 2022
Total residus any (milers de tones) 1
Variació anual -35,94%
Variació 2020-2022 -40,80%
Residus. Kg/hab/dia 0,81
% recollida selectiva s/total 87,48%
Variació 2020-2022 5,40

Cadastre 2023

Parcel·les cadastre rústic 2.312
Subparcel·les cadastre rústic 4.969
Valor cadastral mitjà 5.772 €
Parcel·les urbanes (Unitats) 1.426
Valor cadastral mitjà 40.386 €
Superfície parcel·les urbanes (ha) 161
Superfície parcel·les sense edificar (ha) 37
Superfície parcel·les edificades (ha) 123
Béns immobles (Unitats) 2.176
Valor cadastral mitjà 105.756 €
Residencial 1.521
No residencial 673
Magatzem 36,40%
Comercial 3,57%
Sòl vacant 35,81%
Industrial 14,26%
Oficines 0,89%
Resta 9,06%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades del Consell Català de l'Esport, Dep. Benestar Social i Família, Agència de Residus de Catalunya i Dirección General del Catastro