Síntesi Municipal IV
Preses, les
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Qualitat de vida

Equipaments esportius 2023 38
   Pavellons 0
   Pistes poliesportives 3
   Camps poliesportius 5
   Sales esportives 4
   Frontons 1
   Pistes de tennis 0
   Pistes d'esquaix 0
   Pistes de pàdel 5
   Piscines a l'aire lliure 3
   Piscines cobertes 0
   Espais d'atletisme 0
   Espais de petanca 0
   Altres espais esportius 3
   Àrees d'activitat esportiva 14
Biblioteques 2020 0
Pública local 0
Pública Generalitat 0
Privada 0
Resta 0
Biblioteques per 10 mil hab. 0,00
Assistencial 2022
Places en residències per a gent gran ND
Centres de dia per a gent gran ND
Cent. ocupacionals per a persones amb disminució ND
Pensions no contributives de la Seguretat Social 6
Pensions assistencials per vellesa i malaltia 0
Residus 2022
Total residus any (milers de tones) 1
Variació anual -1,28%
Variació 2020-2022 -4,40%
Residus. Kg/hab/dia 1,35
% recollida selectiva s/total 57,28%
Variació 2020-2022 4,60

Cadastre 2023

Parcel·les cadastre rústic 786
Subparcel·les cadastre rústic 1.119
Valor cadastral mitjà 1.364 €
Parcel·les urbanes (Unitats) 862
Valor cadastral mitjà 30.824 €
Superfície parcel·les urbanes (ha) 77
Superfície parcel·les sense edificar (ha) 15
Superfície parcel·les edificades (ha) 62
Béns immobles (Unitats) 1.231
Valor cadastral mitjà 64.250 €
Residencial 767
No residencial 470
Magatzem 26,38%
Comercial 2,98%
Sòl vacant 32,34%
Industrial 27,87%
Oficines 0,43%
Resta 10,00%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades del Consell Català de l'Esport, Dep. Benestar Social i Família, Agència de Residus de Catalunya i Dirección General del Catastro