Síntesi Municipal IV
Tots els municipis de la província de Girona
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Qualitat de vida

Equipaments esportius 2020 9.147
   Pavellons 182
   Pistes poliesportives 1.286
   Camps poliesportius 603
   Sales esportives 1.058
   Frontons 54
   Pistes de tennis 654
   Pistes d'esquaix 32
   Pistes de pàdel 294
   Piscines a l'aire lliure 2.233
   Piscines cobertes 164
   Espais d'atletisme 47
   Espais de petanca 497
   Altres espais esportius 1.576
   Àrees d'activitat esportiva 467
Biblioteques 2018 104
Pública local 66
Pública Generalitat 25
Privada 6
Resta 7
Biblioteques per 10 mil hab. 1,38
Assistencial 2020
Places en residències per a gent gran 5.371
Centres de dia per a gent gran 80
Cent. ocupacionals per a persones amb disminució 44
Pensions no contributives de la Seguretat Social 4.864
Pensions assistencials per vellesa i malaltia 4
Residus 2019
Total residus any (milers de tones) 409
Variació anual -18,07%
Variació 2017-2019 -15,50%
Residus. Kg/hab/dia 1,49
% recollida selectiva s/total 55,71%
Variació 2017-2019 17,95

Cadastre 2020

Parcel·les cadastre rústic 218.401
Subparcel·les cadastre rústic 410.105
Valor cadastral mitjà 4.025 €
Parcel·les urbanes (Unitats) 286.702
Valor cadastral mitjà 74.385 €
Superfície parcel·les urbanes (ha) 24.614
Superfície parcel·les sense edificar (ha) 7.057
Superfície parcel·les edificades (ha) 17.557
Béns immobles (Unitats) 772.656
Valor cadastral mitjà 124.176 €
Residencial 507.348
No residencial 265.298
Magatzem 57,26%
Comercial 9,35%
Sòl vacant 20,82%
Industrial 7,23%
Oficines 1,38%
Resta ND

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades del Consell Català de l'Esport, Dep. Benestar Social i Família, Agència de Residus de Catalunya i Dirección General del Catastro