Síntesi Municipal IV
Tots els municipis de la província de Girona
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Qualitat de vida

Equipaments esportius 2022 9.426
   Pavellons 184
   Pistes poliesportives 1.306
   Camps poliesportius 591
   Sales esportives 1.158
   Frontons 54
   Pistes de tennis 654
   Pistes d'esquaix 32
   Pistes de pàdel 367
   Piscines a l'aire lliure 2.232
   Piscines cobertes 163
   Espais d'atletisme 47
   Espais de petanca 485
   Altres espais esportius 1.606
   Àrees d'activitat esportiva 547
Biblioteques 2020 103
Pública local 67
Pública Generalitat 19
Privada 10
Resta 7
Biblioteques per 10 mil hab. 1,37
Assistencial 2022
Places en residències per a gent gran 5.541
Centres de dia per a gent gran 81
Cent. ocupacionals per a persones amb disminució 44
Pensions no contributives de la Seguretat Social 5.699
Pensions assistencials per vellesa i malaltia 4
Residus 2022
Total residus any (milers de tones) 496
Variació anual 1,40%
Variació 2020-2022 1,72%
Residus. Kg/hab/dia 1,81
% recollida selectiva s/total 49,81%
Variació 2020-2022 4,53

Cadastre 2022

Parcel·les cadastre rústic 220.460
Subparcel·les cadastre rústic 412.399
Valor cadastral mitjà 4.001 €
Parcel·les urbanes (Unitats) 286.954
Valor cadastral mitjà 74.598 €
Superfície parcel·les urbanes (ha) 24.430
Superfície parcel·les sense edificar (ha) 6.816
Superfície parcel·les edificades (ha) 17.614
Béns immobles (Unitats) 778.094
Valor cadastral mitjà 125.861 €
Residencial 511.208
No residencial 269.557
Magatzem 58,28%
Comercial 9,32%
Sòl vacant 18,95%
Industrial 7,06%
Oficines 1,39%
Resta 3,94%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades del Consell Català de l'Esport, Dep. Benestar Social i Família, Agència de Residus de Catalunya i Dirección General del Catastro