Síntesi Municipal IV
Tots els municipis de la província de Girona
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Qualitat de vida

Equipaments esportius 2021 9.375
   Pavellons 184
   Pistes poliesportives 1.303
   Camps poliesportius 590
   Sales esportives 1.152
   Frontons 54
   Pistes de tennis 657
   Pistes d'esquaix 32
   Pistes de pàdel 355
   Piscines a l'aire lliure 2.234
   Piscines cobertes 164
   Espais d'atletisme 47
   Espais de petanca 490
   Altres espais esportius 1.581
   Àrees d'activitat esportiva 532
Biblioteques 2018 104
Pública local 66
Pública Generalitat 25
Privada 6
Resta 7
Biblioteques per 10 mil hab. 1,38
Assistencial 2021
Places en residències per a gent gran 5.546
Centres de dia per a gent gran 81
Cent. ocupacionals per a persones amb disminució 39
Pensions no contributives de la Seguretat Social 5.030
Pensions assistencials per vellesa i malaltia 4
Residus 2021
Total residus any (milers de tones) 489
Variació anual 0,32%
Variació 2019-2021 19,56%
Residus. Kg/hab/dia 1,78
% recollida selectiva s/total 48,24%
Variació 2019-2021 3,52

Cadastre 2021

Parcel·les cadastre rústic 218.936
Subparcel·les cadastre rústic 410.498
Valor cadastral mitjà 4.002 €
Parcel·les urbanes (Unitats) 287.254
Valor cadastral mitjà 74.599 €
Superfície parcel·les urbanes (ha) 24.660
Superfície parcel·les sense edificar (ha) 7.057
Superfície parcel·les edificades (ha) 17.603
Béns immobles (Unitats) 775.535
Valor cadastral mitjà 124.806 €
Residencial 508.876
No residencial 266.649
Magatzem 57,55%
Comercial 9,35%
Sòl vacant 20,72%
Industrial 7,14%
Oficines 1,39%
Resta ND

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades del Consell Català de l'Esport, Dep. Benestar Social i Família, Agència de Residus de Catalunya i Dirección General del Catastro