Síntesi Municipal I
Vilablareix
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  
Comarca Gironès
Superfície (km2) 6,17
Altitud (metres) 99,00
Entitats singulars 2
Nuclis o disseminats 3

Demografia 2022

Població total 3.396
Variació anual 5,30%
Variació 2018-2022 21,76%
Habitants per km2 550
Homes 1.691
Dones 1.705
Percentatge de joves 20,97%
Percentatge d'adults 63,66%
Percentatge pob. gran 15,37%
Índex d'envelliment 73,31
Edat mitjana 40,07
Índex de dependència global 57,08
Índex de recanvi 114,29
Població estacional 0
Població resident a l'estranger 18
Naixements 33
Índex sintètic de fecunditat 1,45
Defuncions 22
Taxa bruta de mortalitat 6,48
Població estrangera 77
Variació anual 20,31%
Variació 2018-2022 79,07%
Edat mitjana 39,64
Taxa d'estrangeria 2,27%
5 principals nacionalitats 24
Itàlia 6
Perú 5
Polònia 5
Ucraïna 4
Rússia 4

Orígen de la població estrangera. 2022

Pressupostos municipals 2022

Ingressos 5.902.163€
Variació anual 43,31%
Ingressos corrents / habitant 1.738€
Despeses 5.902.163€
Variació anual 43,31%
Inversió / habitant 582€
Despeses / habitant 1.738€
Deute viu 3.159.420€
Variació anual 24,00%
Deute / habitant 930€
Deute / Ingressos corrents 53,53%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT, INE i Ministerio de Economia y Hacienda