Síntesi Municipal I
la Vall d'en Bas
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  
Comarca Garrotxa
Superfície (km2) 90,67
Altitud (metres) 510,00
Entitats singulars 17
Nuclis o disseminats 17

Demografia 2022

Població total 3.143
Variació anual 0,90%
Variació 2018-2022 3,76%
Habitants per km2 35
Homes 1.590
Dones 1.553
Percentatge de joves 16,16%
Percentatge d'adults 62,42%
Percentatge pob. gran 21,41%
Índex d'envelliment 132,48
Edat mitjana 44,78
Índex de dependència global 60,19
Índex de recanvi 137,11
Població estacional 0
Població resident a l'estranger 35
Naixements 23
Índex sintètic de fecunditat 1,22
Defuncions 46
Taxa bruta de mortalitat 14,64
Població estrangera 101
Variació anual -15,13%
Variació 2018-2022 34,67%
Edat mitjana 38,76
Taxa d'estrangeria 3,21%
5 principals nacionalitats 50
Romania 16
Alemanya 12
Marroc 9
Itàlia 8
França 5

Orígen de la població estrangera. 2022

Pressupostos municipals 2022

Ingressos 3.925.120€
Variació anual 8,77%
Ingressos corrents / habitant 1.249€
Despeses 3.925.120€
Variació anual 8,77%
Inversió / habitant 377€
Despeses / habitant 1.249€
Deute viu 633.770€
Variació anual 85,79%
Deute / habitant 202€
Deute / Ingressos corrents 16,15%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT, INE i Ministerio de Economia y Hacienda