Síntesi Municipal I
Sant Gregori
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  
Comarca Gironès
Superfície (km2) 49,17
Altitud (metres) 112,00
Entitats singulars 7
Nuclis o disseminats 12

Demografia 2022

Població total 4.085
Variació anual 1,82%
Variació 2018-2022 9,22%
Habitants per km2 83
Homes 2.086
Dones 1.999
Percentatge de joves 19,85%
Percentatge d'adults 63,38%
Percentatge pob. gran 16,77%
Índex d'envelliment 84,46
Edat mitjana 40,59
Índex de dependència global 57,78
Índex de recanvi 89,29
Població estacional 0
Població resident a l'estranger 83
Naixements 35
Índex sintètic de fecunditat 1,32
Defuncions 39
Taxa bruta de mortalitat 9,55
Població estrangera 196
Variació anual -9,68%
Variació 2018-2022 35,17%
Edat mitjana 33,75
Taxa d'estrangeria 4,80%
5 principals nacionalitats 86
Marroc 35
Itàlia 16
Romania 13
Regne Unit 12
Argentina 10

Orígen de la població estrangera. 2022

Pressupostos municipals 2022

Ingressos 4.521.919€
Variació anual -1,15%
Ingressos corrents / habitant 1.107€
Despeses 4.521.919€
Variació anual -1,15%
Inversió / habitant 67€
Despeses / habitant 1.107€
Deute viu 2.546.950€
Variació anual 19,93%
Deute / habitant 623€
Deute / Ingressos corrents 56,32%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT, INE i Ministerio de Economia y Hacienda