Síntesi Municipal I
Tots els municipis de la província de Girona
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  
Comarca --
Superfície (km2) 5.905,00
Altitud (metres) 270,27
Entitats singulars 1.088
Nuclis o disseminats 1.583

Demografia 2022

Població total 793.478
Variació anual 0,87%
Variació 2018-2022 4,14%
Habitants per km2 134
Homes 397.423
Dones 396.055
Percentatge de joves 16,33%
Percentatge d'adults 65,17%
Percentatge pob. gran 18,50%
Índex d'envelliment 113,30
Edat mitjana 42,75
Índex de dependència global 53,45
Índex de recanvi 111,87
Població estacional 655.840
Població resident a l'estranger 32.361
Naixements 6.061
Índex sintètic de fecunditat 1,21
Defuncions 6.879
Taxa bruta de mortalitat 8,71
Població estrangera 160.030
Variació anual -0,25%
Variació 2017-2021 13,59%
Edat mitjana 36,11
Taxa d'estrangeria 20,17%
5 principals nacionalitats 110.667
Altres nacionalitats 42.829
Marroc 40.744
Romania 14.512
França 6.820
Rússia 5.762

Orígen de la població estrangera. 2021

Pressupostos municipals 2021

Ingressos 1.163.568.741€
Variació anual 2,68%
Ingressos corrents / habitant 1.479€
Despeses 1.148.739.393€
Variació anual 1,65%
Inversió / habitant 220€
Despeses / habitant 1.460€
Deute viu 311.448.740€
Variació anual -0,64%
Deute / habitant 396€
Deute / Ingressos corrents 26,77%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT, INE i Ministerio de Economia y Hacienda