Síntesi Municipal I
Tots els municipis de la província de Girona
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  
Comarca --
Superfície (km2) 5.905,00
Altitud (metres) 270,27
Entitats singulars 1.088
Nuclis o disseminats 1.583

Demografia 2021

Població total 786.596
Variació anual 0,62%
Variació 2017-2021 4,09%
Habitants per km2 133
Homes 393.769
Dones 392.827
Percentatge de joves 16,64%
Percentatge d'adults 65,14%
Percentatge pob. gran 18,22%
Índex d'envelliment 109,55
Edat mitjana 42,50
Índex de dependència global 53,52
Índex de recanvi 112,14
Població estacional 655.840
Població resident a l'estranger 32.361
Naixements 6.061
Índex sintètic de fecunditat 1,21
Defuncions 6.879
Taxa bruta de mortalitat 8,75
Població estrangera 160.435
Variació anual 5,34%
Variació 2016-2020 13,06%
Edat mitjana 35,55
Taxa d'estrangeria 20,40%
5 principals nacionalitats 83.281
Marroc 40.720
Romania 14.713
Hondures 13.887
Gàmbia 7.403
Rússia 6.558

Orígen de la població estrangera. 2020

Pressupostos municipals 2021

Ingressos 1.163.568.741€
Variació anual 2,68%
Ingressos corrents / habitant 1.479€
Despeses 1.148.739.393€
Variació anual 1,65%
Inversió / habitant 220€
Despeses / habitant 1.460€
Deute viu 311.448.740€
Variació anual -0,64%
Deute / habitant 396€
Deute / Ingressos corrents 26,77%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT, INE i Ministerio de Economia y Hacienda