Síntesi Municipal I
Tots els municipis de la província de Girona
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  
Comarca --
Superfície (km2) 5.905,00
Altitud (metres) 270,27
Entitats singulars 1.088
Nuclis o disseminats 1.584

Demografia 2022

Població total 793.478
Variació anual 0,87%
Variació 2018-2022 4,14%
Habitants per km2 134
Homes 397.423
Dones 396.055
Percentatge de joves 16,33%
Percentatge d'adults 65,17%
Percentatge pob. gran 18,50%
Índex d'envelliment 113,30
Edat mitjana 42,75
Índex de dependència global 53,45
Índex de recanvi 111,87
Població estacional 655.840
Població resident a l'estranger 35.240
Naixements 5.928
Índex sintètic de fecunditat 1,18
Defuncions 6.999
Taxa bruta de mortalitat 8,82
Població estrangera 171.482
Variació anual 5,62%
Variació 2019-2023 12,59%
Edat mitjana 36,80
Taxa d'estrangeria 21,61%
5 principals nacionalitats 115.166
Altres nacionalitats 45.562
Marroc 39.988
Romania 14.003
Ucraïna 8.905
Colòmbia 6.708

Orígen de la població estrangera. 2023

Pressupostos municipals 2022

Ingressos 1.196.229.784€
Variació anual 2,81%
Ingressos corrents / habitant 1.508€
Despeses 1.195.932.251€
Variació anual 4,11%
Inversió / habitant 213€
Despeses / habitant 1.507€
Deute viu 346.736.770€
Variació anual 11,33%
Deute / habitant 437€
Deute / Ingressos corrents 28,99%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT, INE i Ministerio de Economia y Hacienda