Síntesi Municipal I
Tots els municipis de la província de Girona
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  
Comarca --
Superfície (km2) 5.905,00
Altitud (metres) 270,27
Entitats singulars 1.088
Nuclis o disseminats 1.584

Demografia 2023

Població total 808.672
Variació anual 1,91%
Variació 2019-2023 4,88%
Habitants per km2 137
Homes 404.692
Dones 403.980
Percentatge de joves 16,20%
Percentatge d'adults 65,15%
Percentatge pob. gran 18,65%
Índex d'envelliment 115,09
Edat mitjana 42,78
Índex de dependència global 53,49
Índex de recanvi 109,96
Població estacional 859.769
Població resident a l'estranger 35.240
Naixements 5.928
Índex sintètic de fecunditat 1,18
Defuncions 6.999
Taxa bruta de mortalitat 8,74
Població estrangera 171.482
Variació anual 5,62%
Variació 2019-2023 12,59%
Edat mitjana 36,80
Taxa d'estrangeria 21,21%
5 principals nacionalitats 115.166
Altres nacionalitats 45.562
Marroc 39.988
Romania 14.003
Ucraïna 8.905
Colòmbia 6.708

Orígen de la població estrangera. 2023

Pressupostos municipals 2023

Ingressos 1.242.071.263€
Variació anual 3,83%
Ingressos corrents / habitant 1.536€
Despeses 1.238.312.042€
Variació anual 3,54%
Inversió / habitant 169€
Despeses / habitant 1.531€
Deute viu 351.521.330€
Variació anual 1,38%
Deute / habitant 435€
Deute / Ingressos corrents 28,30%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT, INE i Ministerio de Economia y Hacienda