Síntesi Municipal I
Tots els municipis de la província de Girona
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  
Comarca --
Superfície (km2) 5.905,00
Altitud (metres) 270,27
Entitats singulars 1.088
Nuclis o disseminats 1.583

Demografia 2020

Població total 781.788
Variació anual 1,39%
Variació 2016-2020 3,74%
Habitants per km2 132
Homes 391.183
Dones 390.605
Percentatge de joves 16,96%
Percentatge d'adults 65,07%
Percentatge pob. gran 17,96%
Índex d'envelliment 105,89
Edat mitjana 42,23
Índex de dependència global 53,68
Índex de recanvi 110,42
Població estacional 629.856
Població resident a l'estranger 30.449
Naixements 6.407
Índex sintètic de fecunditat 1,30
Defuncions 6.482
Taxa bruta de mortalitat 8,35
Població estrangera 160.435
Variació anual 5,34%
Variació 2016-2020 13,06%
Edat mitjana 35,55
Taxa d'estrangeria 20,52%
5 principals nacionalitats 83.281
Marroc 40.720
Romania 14.713
Hondures 13.887
Gàmbia 7.403
Rússia 6.558

Orígen de la població estrangera. 2020

Pressupostos municipals 2020

Ingressos 1.133.253.795€
Variació anual 10,12%
Ingressos corrents / habitant 1.450€
Despeses 1.130.047.424€
Variació anual 10,19%
Inversió / habitant 198€
Despeses / habitant 1.445€
Deute viu 313.457.820€
Variació anual -3,38%
Deute / habitant 401€
Deute / Ingressos corrents 27,66%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT, INE i Ministerio de Economia y Hacienda