Síntesi Comparativa I
Àmbit principal: Tots els municipis de la província de Girona
Àmbit de comparació: Agullana
 Àmbit principal:     Pàgina:       
 Àmbit de comparació:    Veure tots els municipis      
Demografia
 Estructura de la població 2022  Tots els municipis de la província de Girona Agullana
 Població Total 793.478 903
 Població resident a l'estranger 33.387 93
 Habitants per km² 134 33
 Edat mitjana de la població 42,75 43,93
 Taxa de joventut 9,78% 7,64%
 Índex d'envelliment 113,30 117,20
 Índex de sobreenvelliment 16,42 23,37
 Índex de dependència global 53,45 60,68
 Índex de dependència juvenil 25,06 27,94
 Índex de dependència senil 28,39 32,74
 Índex de recanvi 111,87 117,07
 Índex de potencialitat 71,59 58,72
 Índex de tendència 82,58 107,32

 Nacionalitat (% total població) 2022  Tots els municipis de la província de Girona Agullana
 Total espanyols 79,54% 83,50%
   Àfrica 7,31% 3,21%
   Amèrica 4,57% 4,98%
   Àsia 1,57% 0,11%
   Europa 7,00% 8,19%
   Resta del món 0,02% 0,00%
 Total estrangers 20,46% 16,50%

 Lloc de naixement (% total població) 2022  Tots els municipis de la província de Girona Agullana
 Mateix municipi. Mateixa província 31,35% 29,24%
 Total província 51,34% 61,57%
 Total Catalunya 64,35% 72,09%
 Total nascuts a Espanya 75,88% 81,40%
 Total nascuts a l'estranger 24,12% 18,60%

 Moviment natural i migratori de la població 2021  Tots els municipis de la província de Girona Agullana
 Taxa bruta de natalitat 7,67 6,71
 Taxa bruta de mortalitat 8,71 7,83
 Índex sintètic de fecunditat 1,21 1,06
 Saldo migratori per mil habitants 2,30 2,68
 Ràtio d'immigració exterior 39,33% 13,24%

Qualitat de vida

Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80004005'

[Microsoft][Administrador de controladores ODBC] Error en la secuencia de función

/informes/sintesi_comparativa_1.asp, línea 1514

 Indicadors  Tots els municipis de la província de Girona Agullana
 Poliesportiu cobert per 10.000 hab. 0,68 0,00
 Piscina coberta per 10.000 hab. 4,63 0,00
 Camps de futbol, rugbi, etc. per 10.000 hab. 14,59 22,15
 Biblioteques per 10.000 hab. 1,32 0,00