Síntesi Comparativa I
Àmbit principal: Tots els municipis de la província de Girona
Àmbit de comparació: Agullana
 Àmbit principal:     Pàgina:       
 Àmbit de comparació:    Veure tots els municipis      
Demografia
 Estructura de la població 2022  Tots els municipis de la província de Girona Agullana
 Població Total 793.478 903
 Població resident a l'estranger 32.361 93
 Habitants per km² 134 33
 Edat mitjana de la població 42,75 43,93
 Taxa de joventut 9,78% 7,64%
 Índex d'envelliment 113,30 117,20
 Índex de sobreenvelliment 16,42 23,37
 Índex de dependència global 53,45 60,68
 Índex de dependència juvenil 25,06 27,94
 Índex de dependència senil 28,39 32,74
 Índex de recanvi 111,87 117,07
 Índex de potencialitat 71,59 58,72
 Índex de tendència 82,58 107,32

 Nacionalitat (% total població) 2022  Tots els municipis de la província de Girona Agullana
 Total espanyols 79,54% 83,50%
   Àfrica 7,31% 3,21%
   Amèrica 4,57% 4,98%
   Àsia 1,57% 0,11%
   Europa 7,00% 8,19%
   Resta del món 0,02% 0,00%
 Total estrangers 20,46% 16,50%

 Lloc de naixement (% total població) 2022  Tots els municipis de la província de Girona Agullana
 Mateix municipi. Mateixa província 31,35% 29,24%
 Total província 51,34% 61,57%
 Total Catalunya 64,35% 72,09%
 Total nascuts a Espanya 75,88% 81,40%
 Total nascuts a l'estranger 24,12% 18,60%

 Moviment natural i migratori de la població 2021  Tots els municipis de la província de Girona Agullana
 Taxa bruta de natalitat 7,67 6,71
 Taxa bruta de mortalitat 8,71 7,83
 Índex sintètic de fecunditat 1,21 1,06
 Saldo migratori per mil habitants 2,30 2,68
 Ràtio d'immigració exterior 39,33% 13,24%

Qualitat de vida
 Indicadors  Tots els municipis de la província de Girona Agullana
 Poliesportiu cobert per 10.000 hab. 0,68 0,00
 Piscina coberta per 10.000 hab. 4,63 0,00
 Camps de futbol, rugbi, etc. per 10.000 hab. 14,59 22,15
 Biblioteques per 10.000 hab. 1,32 0,00
 Residus. Kg/hb/dia 1,70 1,24
 % recollida selectiva s/total 48,24% 37,13%
 Places en residències per a gent gran s/pob +65 anys per 1000 hab. 38,69 ND
 Beneficiaris de pensions no contr. de la SS per 1000 hab. 6,39 ND
 Policies locals per 1000 hab. 1,46 0,00

 Cadastre urbà. Béns immobles per antiguitat 2022  Tots els municipis de la província de Girona Agullana
 Total béns immobles 780.771 766
 Abans de 1950 6,56% 44,91%
 1950-1959 1,75% 1,31%
 1960-1969 7,19% 1,57%
 1970-1979 17,03% 5,35%
 1980-1989 18,41% 8,88%
 1990-1999 14,42% 4,96%
 2000 i posterior 23,74% 12,53%
 Sòl vacant 6,55% 16,06%
 Sense definir 0,22% 0,00%
  XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT, INE, Consell Català de l'Esport, Agència de Residus de Catalunya, Departament de Benestar Social i Família i Dirección General del Catastro.