Informe Pressupost Municipal
Tots els municipis de la província de Girona
 Municipis de l'àmbit:   Període.     

Previsió inicial ingressos. Classificació econòmica  2020  2021 
 Impostos directes 453.790.137 452.568.540
 Impostos indirectes 23.791.266 23.949.768
 Taxes i altres ingressos 312.066.951 306.348.694
 Transferències corrents 233.287.858 248.146.669
 Ingressos patrimonials 15.905.310 15.231.205
 Alienació d’inversions reals 12.499.703 10.818.001
 Transferències de capital 37.337.869 45.599.452
 Actius financers 353.981 634.699
 Passius financers 44.220.721 60.271.713
 Total ingressos 1.133.253.795 1.163.568.741

Previsió inicial despeses. Classificació econòmica  2020  2021 
 Remuneracions del personal 363.158.091 370.497.670
 Despeses de béns corrents i de serveis 474.678.203 482.898.384
 Despeses financeres 4.919.356 4.234.411
 Transferències corrents 74.176.401 77.251.955
 Fons de contingència i altres imprevistos 5.865.879 4.056.831
 Inversions reals 148.691.941 169.351.097
 Transferències de capital 5.939.834 3.972.763
 Actius financers 338.081 485.887
 Passius financers 52.279.638 47.894.930
 Total despeses 1.130.047.424 1.160.643.929

Previsió inicial despeses. Classificació funcional  2020  2021 
 Serveis caràcter general 498.025.908 510.008.882
 Seguretat, protecció i promoció social 64.436.002 68.184.069
 Producció de béns públics de caràcter preferent 215.541.879 217.879.800
 Producció de caràcter econòmic 54.331.063 54.569.176
 Regulació econòmica de caràcter general 241.158.142 247.632.969
 Deute públic 56.554.431 50.464.498
 Total despeses 1.130.047.424 1.148.739.393

Ingressos. Evolució i indicadors  Ingressos corrents per habitant  Deute / Ingressos corrents 
 2021 1.330,09 29,77%
 2020 1.328,80 30,17%
 2019 1.226,53 34,31%
 2018 1.295,60 35,54%
 2017 1.267,82 40,11%
 2016 1.237,91 46,23%
 2015 1.197,11 51,88%
 2014 1.171,40 56,43%
 2013 1.140,52 64,51%
 2012 1.133,00 70,55%
 2011 1.071,73 53,01%
 2010 1.118,69 72,40%
 2009 1.120,51 69,52%
 2008 1.141,92 60,78%

Despeses. Evolució i indicadors  Total despeses per habitant  Inversions per habitant 
 2021 1.460,39 220,35
 2020 1.445,47 197,79
 2019 1.330,13 206,70
 2018 1.396,75 231,31
 2017 1.382,80 221,88
 2016 1.338,95 200,28
 2015 1.272,30 164,48
 2014 1.255,05 166,87
 2013 1.210,06 152,04
 2012 1.240,34 192,34
 2011 1.190,75 146,86
 2010 1.438,68 385,49
 2009 1.470,02 414,05
 2008 1.567,82 528,18

Deute viu. Evolució i indicadors  Total deute  Deute / habitant 
 2021 311.448.740 395,94
 2020 313.457.820 400,95
 2019 324.433.340 420,77
 2018 350.871.580 460,49
 2017 384.313.130 508,54
 2016 431.268.110 572,30
 2015 467.664.000 621,02
 2014 499.873.270 661,07
 2013 560.399.000 735,79
 2012 608.772.600 799,31
 2011 429.948.000 568,11
 2010 609.923.000 809,94
 2009 582.521.000 779,00
 2008 507.961.000 694,06

 
  Nota: Tota la informació en euros
  Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades del Ministerio de Economía y Hacienda.