Informe Pressupost Municipal
Tots els municipis de la província de Girona
 Municipis de l'àmbit:   Període.     

Previsió inicial ingressos. Classificació econòmica  2021  2022 
 Impostos directes 452.568.540 451.260.867
 Impostos indirectes 23.949.768 27.442.592
 Taxes i altres ingressos 306.348.694 290.791.775
 Transferències corrents 248.146.669 267.977.031
 Ingressos patrimonials 15.231.205 15.490.294
 Alienació d’inversions reals 10.818.001 19.210.002
 Transferències de capital 45.599.452 47.329.740
 Actius financers 634.699 450.909
 Passius financers 60.271.713 76.276.574
 Total ingressos 1.163.568.741 1.196.229.784

Previsió inicial despeses. Classificació econòmica  2021  2022 
 Remuneracions del personal 370.497.670 383.951.299
 Despeses de béns corrents i de serveis 482.898.384 502.509.236
 Despeses financeres 4.234.411 4.466.739
 Transferències corrents 77.251.955 80.572.562
 Fons de contingència i altres imprevistos 4.056.831 6.992.042
 Inversions reals 169.351.097 160.427.710
 Transferències de capital 3.972.763 8.915.221
 Actius financers 485.887 426.090
 Passius financers 47.894.930 47.671.352
 Total despeses 1.160.643.929 1.195.932.251

Previsió inicial despeses. Classificació funcional  2021  2022 
 Serveis caràcter general 510.008.882 525.459.428
 Seguretat, protecció i promoció social 68.184.069 70.879.752
 Producció de béns públics de caràcter preferent 217.879.800 227.933.300
 Producció de caràcter econòmic 54.569.176 61.271.488
 Regulació econòmica de caràcter general 247.632.969 259.744.414
 Deute públic 50.464.498 50.643.868
 Total despeses 1.148.739.393 1.195.932.251

Ingressos. Evolució i indicadors  Ingressos corrents per habitant  Deute / Ingressos corrents 
 2022 1.327,02 32,93%
 2021 1.330,09 29,77%
 2020 1.328,80 30,17%
 2019 1.226,53 34,31%
 2018 1.295,60 35,54%
 2017 1.267,82 40,11%
 2016 1.237,91 46,23%
 2015 1.197,11 51,88%
 2014 1.171,40 56,43%
 2013 1.140,52 64,51%
 2012 1.133,00 70,55%
 2011 1.071,73 53,01%
 2010 1.118,69 72,40%
 2009 1.120,51 69,52%
 2008 1.141,92 60,78%

Despeses. Evolució i indicadors  Total despeses per habitant  Inversions per habitant 
 2022 1.507,20 213,42
 2021 1.460,39 220,35
 2020 1.445,47 197,79
 2019 1.330,13 206,70
 2018 1.396,75 231,31
 2017 1.382,80 221,88
 2016 1.338,95 200,28
 2015 1.272,30 164,48
 2014 1.255,05 166,87
 2013 1.210,06 152,04
 2012 1.240,34 192,34
 2011 1.190,75 146,86
 2010 1.438,68 385,49
 2009 1.470,02 414,05
 2008 1.567,82 528,18

Deute viu. Evolució i indicadors  Total deute  Deute / habitant 
 2022 346.736.770 436,98
 2021 311.448.740 395,94
 2020 313.457.820 400,95
 2019 324.433.340 420,77
 2018 350.871.580 460,49
 2017 384.313.130 508,54
 2016 431.268.110 572,30
 2015 467.664.000 621,02
 2014 499.873.270 661,07
 2013 560.399.000 735,79
 2012 608.772.600 799,31
 2011 429.948.000 568,11
 2010 609.923.000 809,94
 2009 582.521.000 779,00
 2008 507.961.000 694,06

 
  Nota: Tota la informació en euros
  Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades del Ministerio de Economía y Hacienda.