Informe sobre el mercat de treball
Tots els municipis de la província de Girona
 Municipis de l'àmbit:       

 Ocupats (3T 2023)  Nombre d'ocupats % Variació interanual 
Total ocupats 352.330 3,85%
Homes 189.780 3,51%
Dones 162.570 4,26%
Menys de 30 anys 60.535 8,15%
De 30 a 44 anys 117.485 0,44%
De 45 a 54 anys 99.955 4,29%
> 55 anys 74.350 5,59%
Estrangers 70.780 9,40%

 Llocs de treball: Assalariats 3T 2023  Nombre d'assalariats % Variació interanual 
 Assalariats Total 286.700 5,08%
 Agricultura 1.625 6,91%
 Indústtria 54.670 2,95%
 Construcció 19.910 3,29%
 Serveis 210.495 5,81%

 Llocs de treball: Autònoms 3T 2023  Nombre d'autònoms % Variació interanual 
 Autònoms Total 63.235 1,72%
 Agricultura 3.030 -1,46%
 Indústtria 4.300 -0,69%
 Construcció 10.115 0,65%
 Serveis 45.785 2,42%

 Atur registrat. Novembre 2023  Nombre d'aturats % Variació interanual 
 Total aturats 30.804 -4,71%
 Homes 13.389 -4,42%
 Dones 17.415 -4,93%
 De 0 a 20 anys 635 -4,51%
 De 20 a 24 anys 1.619 1,76%
 De 25 a 29 anys 2.189 -7,99%
 De 30 a 44 anys 8.504 -8,40%
 Majors de 45 anys 17.857 -2,99%
 Estrangers 7.914 -4,59%
 Agricultura 701 -12,81%
 Indústria 3.450 -3,77%
 Construcció 2.783 -0,71%
 Serveis 21.599 -5,52%
 Sense ocupació anterior 2.271 -0,09%
 Taxa d'atur registrat 7,90% -0,39pp
     Homes 6,45% -1,84pp
     Dones 9,55% 1,26pp

 Contractació registrada. Novembre 2023  Nombre de contractes % Variació interanual 
 Total contractes 18.362 -3,19%
 Homes 9.477 -4,35%
 Dones 8.885 -1,93%
 De 0 a 20 anys 1.373 -4,19%
 De 20 a 24 anys 3.458 -4,05%
 De 25 a 29 anys 2.677 -8,42%
 De 30 a 44 anys 6.113 -5,97%
 Majors de 45 anys 4.741 5,19%
 Estrangers 5.945 -10,05%
 Agricultura 367 -23,38%
 Indústria 4.014 -9,72%
 Construcció 1.032 -12,98%
 Serveis 12.949 0,72%
 Indefinits 8.208 -7,78%
 Temporals 10.154 0,85%

 Beneficiaris prestacions per desocupació. Octubre  2023 Nombre beneficiaris % Variació interanual 
 Nivell contributiu 14.286 2,18%
 Nivell assistencial (Subsidi) 9.889 2,06%
 Renda activa 800 -9,71%
 Total prestacions 24.975 1,71%
 Taxa de cobertura total 82,13% 4,63pp

 Població activa local registrada  IIT 2023 % Variació interanual 
 Total 381.699 -1,68%
 Homes 203.539 -1,50%
 Dones 178.160 -1,89%
 
  Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d'Empresa i Treball - SEPE.
  pp: punts percentuals.