Informe sobre el mercat de treball
Tots els municipis de la província de Girona
 Municipis de l'àmbit:       

 Ocupats (3T 2020)  Nombre d'ocupats % Variació interanual 
Total ocupats 310.488 -3,50%
Homes 169.323 -3,13%
Dones 141.165 -3,93%
Menys de 30 anys 46.064 -8,54%
De 30 a 44 anys 114.510 -5,95%
De 45 a 54 anys 87.247 -0,78%
> 55 anys 62.569 1,54%
Estrangers 54.095 -7,08%

 Llocs de treball: Assalariats 3T 2020  Nombre d'assalariats % Variació interanual 
 Assalariats Total 246.308 -4,41%
 Agricultura 1.455 3,12%
 Indústria 46.569 1,12%
 Construcció 17.443 -0,06%
 Serveis 180.841 -6,17%

 Llocs de treball: Autònoms 3T 2020  Nombre d'autònoms % Variació interanual 
 Autònoms Total 60.203 -1,34%
 Agricultura 3.126 -1,57%
 Indústria 4.269 -2,56%
 Construcció 9.711 -0,40%
 Serveis 43.097 -1,41%

 Atur registrat. Abril 2021  Nombre d'aturats % Variació interanual 
 Total aturats 48.648 6,55%
 Homes 22.414 5,62%
 Dones 26.234 7,36%
 Menors de 20 anys 1.252 32,07%
 De 20 a 24 anys 3.203 2,43%
 De 25 a 29 anys 4.052 -5,26%
 De 30 a 44 anys 15.665 2,94%
 Majors de 45 anys 24.476 10,81%
 Estrangers 14.620 17,18%
 Agricultura 1.685 37,55%
 Indústria 4.721 4,82%
 Construcció 4.144 -2,33%
 Serveis 34.958 4,32%
 Sense ocupació anterior 3.140 44,37%
 Taxa d'atur registrat 13,60% 0,84pp
     Homes 11,87% -0,89pp
     Dones 15,54% 2,77pp

 Contractació registrada. Març 2021  Nombre de contractes % Variació interanual 
 Total contractes 19.413 14,59%
 Homes 10.245 12,73%
 Dones 9.168 16,75%
 Menors de 20 anys 966 -9,72%
 De 20 a 24 anys 3.736 15,38%
 De 25 a 29 anys 3.218 23,34%
 De 30 a 44 anys 7.000 11,41%
 Majors de 45 anys 4.493 20,10%
 Estrangers 5.588 -0,85%
 Agricultura 311 24,40%
 Indústria 4.928 -2,32%
 Construcció 1.439 57,44%
 Serveis 12.735 18,66%
 Indefinits 3.593 9,24%
 Temporals 15.820 15,88%

 Beneficiaris prestacions per desocupació. Març  2021 Nombre beneficiaris % Variació interanual 
 Nivell contributiu 20.038 24,90%
 Nivell assistencial (Subsidi) 12.056 -4,62%
 Renda activa 1.500 21,85%
 Total prestacions 33.594 12,30%
 Taxa de cobertura total 67,69% -8,47pp

 Població activa local registrada  IIIT 2020 % Variació interanual 
 Total 355.867 0,47%
 Homes 188.430 0,66%
 Dones 167.437 0,25%
  Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball, Afers socials i Famílies, i Observatorio de las Ocupaciones - SEPE.
  pp: punts percentuals.