Informe sobre el mercat de treball
Tots els municipis de la província de Girona
 Municipis de l'àmbit:       

 Ocupats (3T 2020)  Nombre d'ocupats % Variació interanual 
Total ocupats 310.488 -3,50%
Homes 169.323 -3,13%
Dones 141.165 -3,93%
Menys de 30 anys 46.064 -8,54%
De 30 a 44 anys 114.510 -5,95%
De 45 a 54 anys 87.247 -0,78%
> 55 anys 62.569 1,54%
Estrangers 54.095 -7,08%

 Llocs de treball: Assalariats 3T 2020  Nombre d'assalariats % Variació interanual 
 Assalariats Total 246.308 -4,41%
 Agricultura 1.455 3,12%
 Indústria 46.569 1,12%
 Construcció 17.443 -0,06%
 Serveis 180.841 -6,17%

 Llocs de treball: Autònoms 3T 2020  Nombre d'autònoms % Variació interanual 
 Autònoms Total 60.203 -1,34%
 Agricultura 3.126 -1,57%
 Indústria 4.269 -2,56%
 Construcció 9.711 -0,40%
 Serveis 43.097 -1,41%

 Atur registrat. Agost 2021  Nombre d'aturats % Variació interanual 
 Total aturats 35.676 -18,36%
 Homes 15.563 -21,70%
 Dones 20.113 -15,57%
 Menors de 20 anys 520 -47,74%
 De 20 a 24 anys 1.417 -44,39%
 De 25 a 29 anys 2.562 -33,54%
 De 30 a 44 anys 11.074 -23,15%
 Majors de 45 anys 20.103 -8,17%
 Estrangers 8.894 -24,62%
 Agricultura 1.006 -16,79%
 Indústria 3.843 -15,33%
 Construcció 3.515 -16,51%
 Serveis 25.271 -18,84%
 Sense ocupació anterior 2.041 -21,59%
 Taxa d'atur registrat 10,35% -2,33pp
     Homes 8,55% -4,13pp
     Dones 12,36% -0,32pp

 Contractació registrada. Agost 2021  Nombre de contractes % Variació interanual 
 Total contractes 23.358 27,26%
 Homes 12.716 26,33%
 Dones 10.642 28,40%
 Menors de 20 anys 2.856 47,52%
 De 20 a 24 anys 4.892 24,76%
 De 25 a 29 anys 3.318 18,92%
 De 30 a 44 anys 7.359 21,74%
 Majors de 45 anys 4.933 34,71%
 Estrangers 7.561 28,30%
 Agricultura 1.030 -4,72%
 Indústria 5.753 54,78%
 Construcció 774 11,85%
 Serveis 15.801 22,83%
 Indefinits 2.925 12,98%
 Temporals 20.433 29,61%

 Beneficiaris prestacions per desocupació. Juliol  2021 Nombre beneficiaris % Variació interanual 
 Nivell contributiu 12.906 -64,56%
 Nivell assistencial (Subsidi) 9.335 -14,48%
 Renda activa 1.502 30,38%
 Total prestacions 23.743 -51,03%
 Taxa de cobertura total 64,25% -49,81pp

 Població activa local registrada  IIIT 2020 % Variació interanual 
 Total 355.867 0,47%
 Homes 188.430 0,66%
 Dones 167.437 0,25%
  Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball, Afers socials i Famílies, i Observatorio de las Ocupaciones - SEPE.
  pp: punts percentuals.