Informe sobre el mercat de treball
Tots els municipis de la província de Girona
 Municipis de l'àmbit:       

 Ocupats (4T 2022)  Nombre d'ocupats % Variació interanual 
Total ocupats 328.060 2,37%
Homes 177.330 2,28%
Dones 150.705 2,46%
Menys de 30 anys 54.485 5,19%
De 30 a 44 anys 112.745 -0,74%
De 45 a 54 anys 93.060 3,33%
> 55 anys 67.745 4,31%
Estrangers 59.490 7,37%

 Llocs de treball: Assalariats 4T 2022  Nombre d'assalariats % Variació interanual 
 Assalariats Total 262.095 3,09%
 Agricultura 1.470 0,00%
 Indústtria 53.320 3,95%
 Construcció 19.770 6,35%
 Serveis 187.540 2,54%

 Llocs de treball: Autònoms 4T 2022  Nombre d'autònoms % Variació interanual 
 Autònoms Total 61.740 0,32%
 Agricultura 3.065 -1,29%
 Indústtria 4.330 -0,46%
 Construcció 10.065 0,75%
 Serveis 44.285 0,41%

 Atur registrat. Maig 2023  Nombre d'aturats % Variació interanual 
 Total aturats 30.022 -7,21%
 Homes 12.908 -8,56%
 Dones 17.114 -6,16%
 De 0 a 20 anys 563 6,03%
 De 20 a 24 anys 1.260 -9,94%
 De 25 a 29 anys 2.081 -7,76%
 De 30 a 44 anys 8.352 -10,39%
 Majors de 45 anys 17.766 -5,75%
 Estrangers 7.641 -10,88%
 Agricultura 711 -29,81%
 Indústria 3.459 -1,62%
 Construcció 2.643 -10,62%
 Serveis 20.879 -8,08%
 Sense ocupació anterior 2.330 8,17%
 Taxa d'atur registrat 8,38% -0,65pp
     Homes 6,79% -2,25pp
     Dones 10,19% 1,16pp

 Contractació registrada. Maig 2023  Nombre de contractes % Variació interanual 
 Total contractes 23.123 -7,99%
 Homes 12.126 -8,60%
 Dones 10.997 -7,31%
 De 0 a 20 anys 2.325 #
 De 20 a 24 anys 4.432 -10,01%
 De 25 a 29 anys 3.537 -2,78%
 De 30 a 44 anys 7.549 -10,22%
 Majors de 45 anys 5.280 -9,56%
 Estrangers 7.911 -4,34%
 Agricultura 325 -32,85%
 Indústria 4.490 0,36%
 Construcció 1.056 -22,69%
 Serveis 17.252 -8,27%
 Indefinits 13.267 -8,86%
 Temporals 9.856 -6,79%

 Beneficiaris prestacions per desocupació. Abril  2023 Nombre beneficiaris % Variació interanual 
 Nivell contributiu 12.878 15,10%
 Nivell assistencial (Subsidi) 9.531 4,77%
 Renda activa 918 -2,75%
 Total prestacions 23.327 9,88%
 Taxa de cobertura total 76,38% 14,15pp

 Població activa local registrada  IVT 2022 % Variació interanual 
 Total 356.222 -1,13%
 Homes 189.195 -1,10%
 Dones 167.027 -1,16%
 
  Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d'Empresa i Treball - SEPE.
  pp: punts percentuals.