Informe sobre el mercat de treball
Tots els municipis de la província de Girona
 Municipis de l'àmbit:       

 Ocupats (3T 2022)  Nombre d'ocupats % Variació interanual 
Total ocupats 339.273 3,49%
Homes 183.340 2,97%
Dones 155.933 4,11%
Menys de 30 anys 55.973 8,45%
De 30 a 44 anys 116.976 -0,08%
De 45 a 54 anys 95.847 4,10%
> 55 anys 70.413 5,09%
Estrangers 64.700 9,34%

 Llocs de treball: Assalariats 3T 2020  Nombre d'assalariats % Variació interanual 
 Assalariats Total 246.308 -4,41%
 Agricultura 1.455 3,12%
 Indústria 46.569 1,12%
 Construcció 17.443 -0,06%
 Serveis 180.841 -6,17%

 Llocs de treball: Autònoms 3T 2020  Nombre d'autònoms % Variació interanual 
 Autònoms Total 60.203 -1,34%
 Agricultura 3.126 -1,57%
 Indústria 4.269 -2,56%
 Construcció 9.711 -0,40%
 Serveis 43.097 -1,41%

 Atur registrat. Gener 2023  Nombre d'aturats % Variació interanual 
 Total aturats 32.952 -8,72%
 Homes 14.324 -11,09%
 Dones 18.628 -6,80%
 De 0 a 20 anys 645 13,96%
 De 20 a 24 anys 1.710 -4,63%
 De 25 a 29 anys 2.390 -9,85%
 De 30 a 44 anys 9.557 -11,14%
 Majors de 45 anys 18.650 -8,28%
 Estrangers 8.527 -12,73%
 Agricultura 783 -34,64%
 Indústria 3.591 -0,91%
 Construcció 2.782 -13,55%
 Serveis 23.519 -9,82%
 Sense ocupació anterior 2.277 15,17%
 Taxa d'atur registrat 8,85% -0,85pp
     Homes 7,25% -2,44pp
     Dones 10,66% 0,96pp

 Contractació registrada. Gener 2023  Nombre de contractes % Variació interanual 
 Total contractes 16.242 -22,82%
 Homes 8.675 -22,83%
 Dones 7.567 -22,79%
 De 0 a 20 anys 1.160 -18,31%
 De 20 a 24 anys 3.112 -27,29%
 De 25 a 29 anys 2.586 -23,56%
 De 30 a 44 anys 5.551 -24,20%
 Majors de 45 anys 3.833 -17,34%
 Estrangers 5.260 -21,21%
 Agricultura 335 -17,89%
 Indústria 4.291 -33,18%
 Construcció 1.017 -17,72%
 Serveis 10.599 -18,32%
 Indefinits 7.562 50,40%
 Temporals 8.680 -45,80%

 Beneficiaris prestacions per desocupació. Desembre  2022 Nombre beneficiaris % Variació interanual 
 Nivell contributiu 20.313 5,61%
 Nivell assistencial (Subsidi) 11.308 8,45%
 Renda activa 895 -28,51%
 Total prestacions 32.516 5,19%
 Taxa de cobertura total 100,89% 14,45pp

 Població activa local registrada  IIIT 2022 % Variació interanual 
 Total 363.293 -2,50%
 Homes 193.461 -2,16%
 Dones 169.832 -2,89%
  Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d'Empresa i Treball - SEPE.
  pp: punts percentuals.