Informe sobre el mercat de treball
Tots els municipis de la província de Girona
 Municipis de l'àmbit:       

 Ocupats (4T 2023)  Nombre d'ocupats % Variació interanual 
Total ocupats 337.975 3,02%
Homes 182.165 2,73%
Dones 155.780 3,37%
Menys de 30 anys 58.030 6,51%
De 30 a 44 anys 112.335 -0,36%
De 45 a 54 anys 96.300 3,48%
> 55 anys 71.380 5,37%
Estrangers 63.195 6,23%

 Llocs de treball: Assalariats 1T 2024  Nombre d'assalariats % Variació interanual 
 Assalariats Total 288.305 6,06%
 Agricultura 1.700 12,96%
 Indústtria 55.020 2,45%
 Construcció 20.690 0,66%
 Serveis 210.890 7,56%

 Llocs de treball: Autònoms 1T 2024  Nombre d'autònoms % Variació interanual 
 Autònoms Total 62.975 2,38%
 Agricultura 3.030 0,50%
 Indústtria 4.285 -0,23%
 Construcció 10.190 1,19%
 Serveis 45.460 3,00%

 Atur registrat. Abril 2024  Nombre d'aturats % Variació interanual 
 Total aturats 30.001 -1,76%
 Homes 12.978 -1,47%
 Dones 17.023 -1,99%
 De 0 a 20 anys 652 8,85%
 De 20 a 24 anys 1.333 -3,75%
 De 25 a 29 anys 2.113 -1,95%
 De 30 a 44 anys 8.287 -3,18%
 Majors de 45 anys 17.616 -1,26%
 Estrangers 7.760 -1,78%
 Agricultura 679 -8,98%
 Indústria 3.528 1,70%
 Construcció 2.700 0,15%
 Serveis 20.723 -2,72%
 Sense ocupació anterior 2.371 1,98%
 Taxa d'atur registrat 8,15% -0,15pp
     Homes 6,65% -1,65pp
     Dones 9,84% 1,55pp

 Contractació registrada. Abril 2024  Nombre de contractes % Variació interanual 
 Total contractes 21.071 0,74%
 Homes 11.027 2,64%
 Dones 10.044 -1,28%
 De 0 a 20 anys 1.802 -9,95%
 De 20 a 24 anys 4.185 3,82%
 De 25 a 29 anys 3.251 6,14%
 De 30 a 44 anys 6.855 -0,03%
 Majors de 45 anys 4.978 0,26%
 Estrangers 7.281 2,33%
 Agricultura 228 3,17%
 Indústria 4.606 15,29%
 Construcció 909 -7,06%
 Serveis 15.328 -2,51%
 Indefinits 10.991 -11,18%
 Temporals 10.080 18,01%

 Beneficiaris prestacions per desocupació. Març  2024 Nombre beneficiaris % Variació interanual 
 Nivell contributiu 14.416 -5,97%
 Nivell assistencial (Subsidi) 10.839 -0,44%
 Renda activa 741 -21,50%
 Total prestacions 25.996 -4,29%
 Taxa de cobertura total 84,67% -0,14pp

 Població activa local registrada  IVT 2023 % Variació interanual 
 Total 360.290 -2,33%
 Homes 191.302 -2,19%
 Dones 168.988 -2,48%
 
  Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d'Empresa i Treball - SEPE.
  pp: punts percentuals.