Informe d'activitat econòmica
Àmbit: Tots els municipis de la província de Girona
 Municipis de l'àmbit:       

 Empreses IVT 2021  IVT 2022 
 Empreses Total 27.508 27.819
 Agricultura 360 352
 Indústria 2.463 2.467
 Construcció 3.637 3.722
 Serveis 21.048 21.278
 Variació interanual 3,29% 1,13%
 Variació quinquennal ND -1,30%

Empreses CCAE 1 dígit IVT 2022 Variació interanual Index d'especialització
A- Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca -2,22% 99,72
B- Indústries extractives 3,85% 97,25
C- Indústries manufactureres 0,17% 99,93
D- Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat -4,88% 100,85
E- Subministrament d'aigua; activitats de sanejament, gestió de residus i descontaminació 0,93% 99,01
F- Construcció 2,34% 99,75
G- Comerç a l'engròs i al detall; reparació de vehicles de motor i motocicletes -1,04% 100,31
H- Transport i emmagatzematge 1,71% 100,15
I- Hostaleria 1,17% 99,36
J- Informació i comunicacions 4,49% 100,85
K- Activitats financeres i d'assegurances 0,50% 100,11
L- Activitats immobiliàries 3,49% 100,35
M- Activitats professionals, científiques i tècniques 1,80% 100,26
N- Activitats administratives i serveis auxiliars 5,84% 99,99
O- Administració pública, Defensa i Seguretat Social obligatòria 1,33% 98,76
P- Educació 1,07% 100,24
Q- Activitats sanitàries i de serveis socials 3,17% 100,74
R- Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 6,04% 99,86
S- Altres serveis -0,43% 100,70
T- Llars que donen ocupació a personal domèstic -3,10% 100,85
U- Organismes extraterritorials 0,00% 100,85

 Turisme 2021  2020  2021 
 Establiments hotels 912 911
 Places hotels 84.005 83.737
 Establiments càmpings 147 147
 Places càmpings 125.726 132.720
 Establiments turisme rural 829 842
 Places turisme rural 6.882 7.022
 Habitatges turístics 38.643 39.742
 Places habitatges turístics 212.608 218.795
 Apartaments turístics 104 110
 Places apartaments turístics 6.384 6.353
 Oficines de turisme 54 54

 Macromagnituds Total  per habitant 
 RBFD pm 2019 (euros) 11.232.612.000 15.732,32
 PIB 2020 (euros) ND ND

 Parc d'automòbils 2021   2020  2021 
 Parc d'automòbils 660.487 666.140
 Índex de motorització per mil hab. 844,84 846,86

 Construcció d'habitatges 2021  2020  2021 
 Habitatges iniciats 1.185 2.038
 Habitatges acabats 1.343 1.421

 Pressupost municipal 2021  2020  2021 
 Ingressos (euros) 1.133.253.795 1.163.568.741
 Despeses (euros) 1.130.047.424 1.148.739.393
 Deute viu (euros) 313.457.820 311.448.740
 
Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d'Empresa i Treball.