Informe d'activitat econòmica
Àmbit: Tots els municipis de la província de Girona
 Municipis de l'àmbit:       

 Empreses IIIT 2022  IIIT 2023 
 Empreses Total 28.862 29.473
 Agricultura 355 372
 Indústria 2.465 2.458
 Construcció 3.698 3.740
 Serveis 22.344 22.903
 Variació interanual 1,87% 2,12%
 Variació quinquennal ND -2,07%

Empreses CCAE 1 dígit IIIT 2023 Variació interanual Index d'especialització
A- Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 4,79% 99,48
B- Indústries extractives 3,85% 97,21
C- Indústries manufactureres -0,26% 99,90
D- Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat -5,13% 100,81
E- Subministrament d'aigua; activitats de sanejament, gestió de residus i descontaminació 0,00% 98,93
F- Construcció 1,14% 99,69
G- Comerç a l'engròs i al detall; reparació de vehicles de motor i motocicletes 0,94% 100,29
H- Transport i emmagatzematge 6,00% 100,09
I- Hostaleria 3,86% 99,60
J- Informació i comunicacions 0,00% 100,81
K- Activitats financeres i d'assegurances -0,49% 100,07
L- Activitats immobiliàries 1,89% 100,42
M- Activitats professionals, científiques i tècniques 1,78% 100,29
N- Activitats administratives i serveis auxiliars 5,85% 99,98
O- Administració pública, Defensa i Seguretat Social obligatòria 2,13% 98,66
P- Educació 4,84% 100,20
Q- Activitats sanitàries i de serveis socials 3,10% 100,71
R- Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 5,61% 99,99
S- Altres serveis 0,28% 100,60
T- Llars que donen ocupació a personal domèstic -1,40% 100,81
U- Organismes extraterritorials -50,00% 100,81

 Turisme 2022  2021  2022 
 Establiments hotels 911 920
 Places hotels 83.737 84.214
 Establiments càmpings 147 147
 Places càmpings 132.720 132.708
 Establiments turisme rural 842 844
 Places turisme rural 7.022 7.128
 Habitatges turístics 39.742 42.028
 Places habitatges turístics 218.795 231.201
 Apartaments turístics 110 113
 Places apartaments turístics 6.353 6.352
 Oficines de turisme 54 57

 Macromagnituds Total  per habitant 
 RBFD pm 2020 (euros) 10.929.505.000 15.089,02
 PIB 2020 (euros) ND ND

 Parc d'automòbils 2022   2021  2022 
 Parc d'automòbils 666.140 674.470
 Índex de motorització per mil hab. 846,86 850,02

 Construcció d'habitatges 2022  2021  2022 
 Habitatges iniciats 2.038 1.566
 Habitatges acabats 1.421 1.482

 Pressupost municipal 2022  2021  2022 
 Ingressos (euros) 1.163.568.741 1.196.229.784
 Despeses (euros) 1.148.739.393 1.195.932.251
 Deute viu (euros) 311.448.740 346.736.770
 
Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d'Empresa i Treball.