Informe de qualitat de vida
Tots els municipis de la província de Girona
 Municipis de l'àmbit:       

 Equipaments esportius 2022  Total  Per 10.000 hab. 
 Pavellons 184 2,32
 Pistes poliesportives 1.306 16,46
 Camps poliesportius 591 7,45
 Sales esportives 1.158 14,59
 Frontons 54 0,68
 Pistes de tennis 654 8,24
 Pistes d'esquaix 32 0,40
 Pistes de pàdel 367 4,63
 Piscines a l'aire lliure 2.232 28,13
 Piscines cobertes 163 2,05
 Espais d'atletisme 47 0,59
 Espais de petanca 485 6,11
 Altres espais esportius 1.606 20,24
 Àrees d'activitat esportiva 547 6,89
 Total 9.426 118,79

 Equipaments culturals 2001  Total  Per 10.000 hab. 
 Arxius 40 0,69
 Museus 64 1,10
 Teatres i auditoris 13 0,22
 Sales de cinema 89 1,54
 Biblioteques (any 2020) 103 1,32

 Centres Educatius  2020  2021 
Públic  Privat  Públic  Privat 
 Infantil 377 81 374 84
 Primària 239 42 240 42
 ESO 76 34 77 34
 Cicles Formatius Grau Mig 41 12 41 11
 Cicles Formatius Grau Superior 32 21 32 13
 Batxillerat 56 13 56 13
 Educació Especial 9 3 9 3
 Total 830 206 829 200

 Places de centres Educatius  2020  2021 
Públic  Privat  Públic  Privat 
 Infantil 1.326 321 1.362 297
 Primària 1.810 433 1.865 377
 ESO 985 263 1.012 232
 Cicles Formatius Grau Mig 260 27 260 26
 Cicles Formatius Grau Superior 180 46 180 41
 Batxillerat 267 50 273 0
 Educació Especial 101 29 0 0
 Total 4.929 1.169 4.952 973

 Assistencial  2020  2021 
 Places en residències per a gent gran 5.371 5.546
 Centres de dia per a gent gran 80 81
 Centres ocupacionals per a persones amb disminució 44 39
 Pensions no contributives de la Seguretat Social 4.864 5.030

 Residus municipals (Tones)  2020  2021 
 Vidre 22.915 25.821
 Paper i cartó 28.393 28.053
 Envasos lleugers 22.088 23.525
 Matèria orgànica 47.178 51.683
 Residus voluminosos 48.758 44.558
 Poda i Jardineria 29.318 25.015
 Piles ND ND
 Medicaments ND ND
 Altres residus deixalleries ND ND
 Rebuig 251.141 253.082
 Total 487.365 488.932

 Cadastre urbà   2021  2022 
 Parcel·les urbanes (unitats) 287.254 286.954
 Superfície parcel·les urbanes (ha) 24.660 24.430
   Superfície parcel·les sense edificar (ha) 7.057 6.816
   Superfície parcel·les edificades (ha) 17.603 17.614
 Béns immobles (unitats) 775.525 780.765
   Residencial 508.876 511.208
   No residencial ND 223.169

 Cadastre urbà. Béns immobles per antiguitat   2021  2022 
 Abans de 1950 51.310 51.248
 1950-1959 13.652 13.664
 1960-1969 56.041 56.106
 1970-1979 132.742 133.002
 1980-1989 143.309 143.765
 1990-1999 112.493 112.563
 2000-2009 185.198 185.388
 2010 i posterior 29.564 32.219
 Sòl vacant 51.518 51.122
 Sense definir 1.834 1.694

 Equipaments funeraris 2021  2022 
 Cementeris municipals 294 297
 Cementeris no municipals 98 94
 Empreses prestadores de serveis funeraris 363 363
 

  Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT, Consell Català de l'Esport, Dirección General del Catastro i Agència de Residus de Catalunya.