Informe de qualitat de vida
Tots els municipis de la província de Girona
 Municipis de l'àmbit:       

 Equipaments esportius 2023  Total  Per 10.000 hab. 
 Pavellons 184 ND
 Pistes poliesportives 1.312 ND
 Camps poliesportius 590 ND
 Sales esportives 1.166 ND
 Frontons 54 ND
 Pistes de tennis 653 ND
 Pistes d'esquaix 32 ND
 Pistes de pàdel 372 ND
 Piscines a l'aire lliure 2.232 ND
 Piscines cobertes 163 ND
 Espais d'atletisme 47 ND
 Espais de petanca 488 ND
 Altres espais esportius 553 ND
 Àrees d'activitat esportiva 1.607 ND
 Total 9.453 ND

 Equipaments culturals 2023  Total  Per 10.000 hab. 
 Arxius 59 ND
 Museus 114 ND
 Teatres i auditoris 49 ND
 Sales de cinema 28 ND
 Biblioteques (any 2020) 103 1,32

 Centres Educatius  2021  2022 
Públic  Privat  Públic  Privat 
 Infantil 374 84 375 85
 Primària 240 42 239 42
 ESO 77 34 77 37
 Cicles Formatius Grau Mig 41 11 41 12
 Cicles Formatius Grau Superior 32 13 33 13
 Batxillerat 56 13 57 13
 Educació Especial 9 3 12 3
 Total 829 200 834 205

 Places de centres Educatius  2021  2022 
Públic  Privat  Públic  Privat 
 Infantil 1.362 297 1.352 326
 Primària 1.865 377 1.787 413
 ESO 1.012 232 1.294 262
 Cicles Formatius Grau Mig 260 26 125 15
 Cicles Formatius Grau Superior 180 41 98 28
 Batxillerat 273 0 279 52
 Educació Especial 0 0 100 29
 Total 4.952 973 5.035 1.125

 Assistencial  2021  2022 
 Places en residències per a gent gran 5.546 5.541
 Centres de dia per a gent gran 81 81
 Centres ocupacionals per a persones amb disminució 39 44
 Pensions no contributives de la Seguretat Social 5.351 5.699

 Residus municipals (Tones)  2021  2022 
 Vidre 25.821 27.406
 Paper i cartó 28.053 26.661
 Envasos lleugers 23.525 25.401
 Matèria orgànica 51.683 54.425
 Residus voluminosos 44.558 45.392
 Poda i Jardineria 25.015 28.385
 Piles ND ND
 Medicaments ND ND
 Altres residus deixalleries ND ND
 Rebuig 253.082 248.836
 Total 488.932 495.767

 Cadastre urbà   2022  2023 
 Parcel·les urbanes (unitats) 286.954 287.391
 Superfície parcel·les urbanes (ha) 24.430 24.509
   Superfície parcel·les sense edificar (ha) 6.816 6.769
   Superfície parcel·les edificades (ha) 17.614 17.739
 Béns immobles (unitats) 780.765 783.682
   Residencial 511.208 510.575
   No residencial 223.169 273.107

 Cadastre urbà. Béns immobles per antiguitat   2022  2023 
 Abans de 1950 51.248 51.234
 1950-1959 13.664 13.687
 1960-1969 56.106 56.210
 1970-1979 133.002 133.361
 1980-1989 143.765 143.958
 1990-1999 112.563 112.660
 2000-2009 185.388 185.553
 2010 i posterior 32.219 34.750
 Sòl vacant 51.122 50.434
 Sense definir 1.694 1.835

 Equipaments funeraris 2021  2022 
 Cementeris municipals 294 297
 Cementeris no municipals 98 94
 Empreses prestadores de serveis funeraris 363 363
 

  Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT, Consell Català de l'Esport, Dirección General del Catastro i Agència de Residus de Catalunya.