Glossari


Contractes. Comparació de períodes

El contracte de treball és un acord entre empresari i treballador mitjançant el qual el treballador s’obliga a desenvolupar serveis per compte de l’empresari i sota la seva direcció a canvi d’una retribució.

L’article 8.1 de l’Estatut dels treballadors (en endavant, ET) disposa que el contracte de treball es pot formalitzar per escrit o de paraula. Legalment, determinades modalitats de contractes s’han de formalitzar obligatòriament per escrit.

Els empresaris, segons l’article 16 de l’ET, estan obligats a comunicar el contingut dels contractes de treball, siguin o no concertats per escrit, i les seves pròrrogues, a l’oficina pública d’ocupació en el termini de 10 dies a comptar de la seva concertació. A Catalunya, les oficines de registre i comunicació són les oficines del Servei d’Ocupació de Catalunya (OSOC).

S’explota informació estadística introduïda a la base de dades durant el mes en qüestió, independentment de quan es van comunicar els contractes. Per tant, pot incloure contractacions comunicades amb anterioritat al mes de referència de la informació que no es van poder introduir a la base de dades per motius diversos.

El mes de gener de 2003 s’ha produït un canvi metodològic. A partir d’aquesta data no es comptabilitzen els contractes registrats a les OSOC, sinó els contractes amb lloc de treball a Catalunya, independentment de la comunitat autònoma en què s’hagin registrat.

 

MODALITATS DE CONTRACTACIÓ

La normativa vigent ofereix un ventall de modalitats de contractació, que poden ser incentivades o no. Els objectius d’aquest ampli ventall són múltiples, com, per exemple, potenciar la contractació indefinida, afavorir la inserció laboral de determinats col·lectius, aconseguir la formació teòrica i pràctica dels joves, donar resposta a necessitats i característiques de l’activitat productiva, o fer compatibles les necessitats personals, formatives i professionals dels treballadors amb les exigències d’adaptabilitat de les empreses.

En la publicació, classifiquem les modalitats de contractes en dos grans grups: indefinits i temporals.

En el grup de contractes indefinits distingim:

 • Ordinari per temps indefinit (art. 15 del RDL 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors; art. 12 de l’ET segons la redacció donada pel RDL 15/1998, de 27 de novembre, modificat per la Llei 12/2001, de 9 de juliol). Es pot formalitzar per escrit o de paraula. En aquesta modalitat es classifiquen els contractes indefinits a temps complet i a temps parcial concertats amb treballadors sense discapacitat, que no es poden acollir a cap incentiu.
 • Foment de la contractació indefinida (disposició addicional primera de la Llei 12/2001, de 9 de juliol, i/o art. 4 de la Llei 12/2001, de 9 de juliol, prorrogada en el capítol II per la disposició addicional quarta de la Llei 24/2001, de 27 de desembre, i modificada per la disposició final primera del RDL 5/2002, de 24 de maig; disposició transitòria cinquena del RDL 5/2002, i article 47 de la Llei 53/2002, de 30 de desembre). S’ha de formalitzar sempre per escrit. Per definició, només són a jornada completa (ja que els indefinits a temps parcial s’inclouen en una categoria pròpia). En aquesta modalitat s’inclouen contractes que s’acullen a alguna de les situacions següents:
 • Contractes la indemnització dels quals és de 33 dies de salari per any de servei quan s’extingeixen per causes objectives i l’extinció és declarada improcedent, que estan pensats per contractar determinats col·lectius (joves aturats des de 16 fins a 30 anys, ambdós inclosos; dones aturades quan es contractin en professions o en ocupacions amb baix índex d’ocupació femenina; aturats de més de 45 anys; aturats inscrits durant 6 mesos com a mínim, i aturats amb discapacitat). Se n’exclouen els contractes subvencionats concertats amb treballadors amb discapacitat, que es comptabilitzen en la modalitat indefinida respectiva.
 • Contractes que es poden acollir als beneficis establerts pel programa de Foment de l’ocupació formalitzats per empreses o per treballadors autònoms que contractin el seu primer treballador, que compleixin els requisits per ser beneficiaris dels incentius i que no es trobin en cap supòsit d’exclusió. Se n’exclouen els contractes subvencionats concertats amb treballadors amb discapacitat, que s’inclouen en una modalitat específica de contractació.
 • Indefinit per a persones amb discapacitat (RD 1451/1983, d’11 de maig; RD 4/1999, de 8 de gener; Llei 12/2001, de 9 de juliol; disposició addicional cinquena de la Llei 24/2001, de 27 de desembre, modificada per la disposició final primera del RDL 5/2002, de 24 de maig). És una modalitat que recull tots els contractes indefinits subvencionats concertats amb persones amb discapacitat a l’empara dels esmentats RD, tant si són a temps complet com a temps parcial (comptant-hi els fixos discontinus). Sempre s’ha de formalitzar per escrit. A més, hi ha altres modalitats de contractació que inclouen incentius per facilitar la integració dels treballadors amb discapacitat (formació, pràctiques, temporal…). Aquests darrers contractes es comptabilitzen integració dels treballadors minusvàlids (formació, pràctiques, temporal…) i estadísticament, en la modalitat que pertoqui.
 • Convertits en indefinits (disposició addicional primera de la Llei 12/2001, de 9 de juliol; art. 4 de la Llei 12/2001, de 9 de juliol; disposició addicional quarta i cinquena de la Llei 24/2001, de 27 de desembre). En aquesta modalitat es comptabilitzen els contractes de durada determinada o temporal que es transformen en indefinits. La conversió pot ser en indefinits a temps complet o a temps parcial, comptant-hi els fixos discontinus; només es poden convertir en indefinits a temps parcial els contractes de durada determinada o temporal que ja fossin a temps parcial. S’han de formalitzar per escrit.

 

En el grup de contractes temporals distingim:

 • Per obra o servei (art. 15 de l’ET, segons la redacció del RD 2720/1998, de 18 de desembre; disposició transitòria cinquena del RDL 5/2002). S’han de formalitzar per escrit. Estan subvencionats els que es concertin amb treballadors aturats de més de 52 anys beneficiaris del subsidi d’atur o amb víctimes de violència domèstica. Poden ser a temps complet o a temps parcial.
 • Eventual per circumstàncies de la producció (art. 15 de l’ET desenvolupat pel RD 2720/1998, de 18 de desembre, i modificat per la Llei 12/2001, de 9 de juliol; disposició transitòria cinquena del RDL 5/2002). S’han de formalitzar per escrit quan tinguin una durada superior a 4 setmanes i sempre que es concertin a temps parcial. Estan subvencionats els que es concertin amb treballadors aturats de més de 52 anys beneficiaris del subsidi d’atur o amb víctimes de violència domèstica. Poden ser a temps complet o a temps parcial.
 • D’interinitat (art. 15 de l’ET, segons la redacció donada pel RD 2720/1998, de 18 de desembre; RDL 11/1998, de 4 de setembre, modificat per la Llei 39/1999, de 5 de novembre; disposició transitòria cinquena del RDL 5/2002; disposició addicional novena de la llei 45/2002, de 12 de desembre). S’han de formalitzar per escrit. Poden ser a temps complet o a temps parcial.
 • Temporal bonificat per a persones amb discapacitat (art. 44 de la Llei 42/1994, de 30 de desembre; disposició addicional sisena de la Llei 13/1996, de 30 de desembre; disposició addicional tercera de la Llei 12/2001, de 9 de juliol, modificada per l’apartat 3 de la disposició addicional quarta de la Llei 24/2001, de 27 de desembre). S’ha de formalitzar per escrit. És una modalitat específica per a persones amb discapacitat a jornada completa o parcial. Està subvencionat i es beneficia d’una indemnització de 12 dies per any treballat quan finalitza el contracte.
 • D’inserció (art. 15 de l’ET, segons la redacció de la Llei 12/2001, de 9 de juliol). Pot ser a temps complet o a temps parcial.
 • De relleu (RDL 15/1998, de 27 de novembre; Llei 12/2001, de 9 de juliol). Pot ser a temps complet o a temps parcial. S’ha de formalitzar per escrit.
 • De jubilació parcial (Llei 12/2001, de 9 de juliol). Contracte de durada determinada i a temps parcial complementari del de relleu que se signa amb el treballador que es jubila parcialment.
 • De substitució per jubilació als 64 anys (RD 1194/1985, de 17 de juliol). Aquest contracte es pot concertar a l’empara de qualsevol de les modalitats de contractació, excepte la contractació a temps parcial i l’eventual per circumstàncies de la producció. S’ha de formalitzar per escrit. Només pot ser a temps complet.
 • En pràctiques (art. 11 de l’ET, segons la redacció de la Llei 63/97, de 26 de desembre, i modificat per la Llei 12/2001, de 9 de juliol; RD 488/1998, de 27 de març, que desenvolupa l’art. 11 de l’ET; disposició transitòria cinquena del RDL 5/2002). Pot ser a temps complet o a temps parcial. S’ha de formalitzar per escrit. Estan subvencionats els que es concertin amb persones amb discapacitat, amb treballadors aturats de més de 52 anys beneficiaris del subsidi d’atur i/o amb víctimes de violència domèstica.
 • De formació (art. 11 de l’ET, segons la redacció de la Llei 63/1997, de 26 de desembre, i modificat per la Llei 12/2001, de 9 de juliol; RD 488/1998, de 27 de març, que desenvolupa l’art. 11 de l’ET; Ordre de 14 de juliol de 1998, del MTAS; disposició transitòria cinquena del RDL 5/2002). Només pot ser a temps complet. S’ha de formalitzar per escrit. Estan subvencionats els que es concertin amb persones amb discapacitat, amb treballadors aturats de més de 52 anys beneficiaris del subsidi d’atur i amb víctimes de violència domèstica.
 • Aquest grup inclou:
  • Contractes de modalitats diferents de les especificades
  • Contractes de règims especials de contractació (artistes, mercantils, etc.)
  • Contractes de modalitats existents amb algun defecte formal o que incompleixen algun requisit bàsic

Font: Observatori del Treball i Model Productiu. Departament d’Empresa i Treball

 

Logo DDGI