Glossari


Emissions de CO2 d'edificis residencials

En aquest apartat s’agrupen les dades d’emissions de CO2 per municipis i per sectors en el marc del seguiment dels PAES redactats en els municipis de les comarques gironines (CG) des de l’any 2010, i les directrius de la Unió Europea en el nou context del Pacte de les alcaldies pel clima i l’energia (reducció de les emissions un 40 % l’any 2030) per poder veure l’evolució de les emissions dels municipis signataris. És per aquest motiu que s’han calculat els inventaris de seguiment d’emissions (ISE) des de l’any 2006 fins al 2019, com ja es va fer l’any 2005, amb l’Inventari de referència d’emissions (IRE).

Per això s’ha obtingut una metodologia de càlcul de les emissions dels sectors que cal incloure a l’Informe de seguiment d’emissions (ISE) obligatòriament. Per calcular les emissions d’aquest període s’han aplicat els mateixos mètodes i principis que en l’IRE 2005, si bé potser amb alguna modificació que el complementa.

Els sectors inclosos són el residencial, el terciari, el de residus, el de transport i l’industrial.

Emissions de CO2 d’edificis residencials: l’Institut Català d’Energia (ICAEN) va facilitar un conjunt de dades de consum del sector domèstic (edificis residencials) de cada municipi de les comarques gironines. Aquestes dades d’emissions de CO2 (t) estan desglossades per electricitat, gasoil C, GLP (gas liquat del petroli) i gas natural.

(*) Les dades d’electricitat i de gas natural canalitzat estan subjectes a secret estadístic.

Més informació:

Inventari de referència d’emissions de les comarques gironines 2005 (IRE)

Inventari de seguiment d'emissions a comarques gironines - Cilma | Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient

Font: Diputació de Girona, CILMA.

Logo DDGI