Glossari


Població en relació amb l'activitat. Ocupats per branques d'activitat

La població econòmicament activa està integrada per les persones d’ambdós sexes a partir de setze anys (de 16 a 64 per calcular taxes) que, la setmana de referència del cens o padró, estava dedicada a la producció de béns i serveis, en situació d’ocupats, aturats amb ocupació anterior o aturats que busquen ocupació per primera vegada. La població econòmicament inactiva està integrada per aquelles persones no comptabilitzades com a població activa (jubilats, estudiants, feines de la llar, etc.). Es consideren ocupades les persones que la setmana de referència van treballar almenys una hora i les que van estar absents del lloc de treball per vacances, malaltia, conflicte laboral, mal temps o incidències tècniques.

D’altra banda, les branques d’activitat es presenten segons la Classificació d’activitats econòmiques (CCAE 93) utilitzada per a les taules corresponents a l’any 1996, i també se’n va fer una adaptació per a l’any 1991, per tal de mantenir la sèrie.

Font: Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat)

Logo DDGI