Glossari


Població activa local registrada

La població activa local registrada es calcula a partir de la suma d'ocupats registrats més aturats registrats, per sexe i edat, de cada municipi (a partir del 2008, per trimestres).

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Registre General de la Seguretat Social.

Logo DDGI