Glossari


Producte interior brut

El producte interior brut a preus de mercat (PIB pm) mesura el resultat final de l’activitat de producció de les unitats productores al territori. Es calcula a preus de mercat perquè el valor de la producció recull la incidència dels impostos lligats a la producció i de les subvencions d’explotació.

L’àmbit geogràfic de les estimacions del PIB són les comarques de Catalunya. S’ofereixen igualment dades desagregades per als municipis de més de cinc mil habitants i capitals comarcals.

S’ha de tenir en compte que, al Programa XIFRA, quan es fa una agregació municipal (comarques, mercats de treball o àmbit personal) en aquesta variable del PIB, el resultat final és la suma de tots els municipis de més de cinc mil habitants; és a dir, no inclou la resta de municipis. Per visualitzar aquesta informació en l’àmbit comarcal, cal anar a l’apartat «Base de dades de municipis i comarques» de l’Idescat (http://www.idescat.cat).

Als municipis, el càlcul es duu a terme a partir del padró municipal, que s’ajusta a les estimacions de població de cada any a 1 de juliol.

Aquestes dades són calculades a partir de la revisió de l’estadística del 2019, que substitueix la base anterior, del 2010, i que ha estat impulsada per Eurostat i el Banc Central Europeu. La revisió obeeix a la necessitat d’actualitzar periòdicament les fonts i els mètodes d’estimació utilitzats en la compilació dels comptes nacionals per garantir-ne l’oportunitat, la precisió i la puntualitat.

 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat).

Logo DDGI