Cost efectiu dels serveis prestats
Tots els municipis de la província de Girona
Any:  2022  Municipi:  Agullana  Codi INE:  17001
Tornar al menú
 Any:    Municipi:     
Serveis de prestació obligatòria
Grup de programa
/ Programa
Descripció 2022 2021 2020 2019
165 Enllumenat públic 38.697,93 ND 30.732,36 30.131,85
164 Cementiri 10.244,18 ND 10.271,58 15.661,34
1621 Recollida de residus 41.110,10 ND 36.412,28 40.425,02
163 Neteja viària 18.158,40 ND 15.133,41 14.836,68
161 Abastament domiciliari d'aigua potable 33.944,87 ND 48.255,38 106.159,62
160 Clavegueram 3.023,34 ND 0,00 3.189,55
1531/150P Accés als nuclis urbans 7.263,36 ND 9.003,19 6.920,97
1532/150P Pavimentació de les víes públiques 73.809,98 ND 69.750,00 75.388,02
171/170P Parc públic 5.447,52 ND 13.346,64 25.817,54
3321/330P Bilioteca pública 29.849,00 ND 24.297,04 27.481,34
1623 Tractament de residus 7.346,73 ND 15.378,13 42.166,72
135/130P Protecció civil 0,00 ND 0,00 191,21
231 Avaluació i informació de situacions de necessitat social i l'atenció immediata a persones en situació o risc d'exclusió social 192.661,34 ND 109.167,26 218.159,09
136/130P Prevenció i extinció d'incèndis 0,00 ND 0,00 0,00
342/340P Instal·lacions esportives d'ús públic 17.398,91 ND 9.701,75 42.442,06
4411/440P Transport col·lectiu urbà de viatgers 0,00 ND 0,00 0,00
1721/170P Medi ambient urbà 0,00 ND 0,00 0,00
1721/170P. Medi ambient urbà: Protecció contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica en les zones urbanes 0,00 ND 0,00 0,00
171/170P. Media ambient urbà: Parcs i jardins públics ND ND ND ND
1622 Medi ambient urbà: Gestió dels residus sòlids urbans 0,00 ND 0,00 0,00

Serveis corresponents a competències pròpies
Grup de programa
/ Programa
Descripció 2022 2021 2020 2019
151/150P Urbanisme: planejament, gestió, execució i disciplina urbanística 1.293,43 ND 0,00 0,00
336/330P Protecció i gestió del Patrimoni històric 0,00 ND 0,00 0,00
1521/150P Promoció i gestió de l'habitatge de protecció pública amb criteris de sostenibilitat financera 65.007,65 ND 0,00 0,00
1522/150P Conservació i rehabilitació de l'edificació 0,00 ND 0,00 0,00
45 Infraestructura viària i altres equipaments de titularitat de l'entitat local 124.491,14 ND 14.742,71 161.085,41
132/130P Policia local 0,00 ND 0,00 0,00
134/130P Trànsit, estacionament de vehicles i mobilitat 0,00 ND 0,00 0,00
432/430P Informació i promoció de l'activitat turística d'interès i àmbit local 0,00 ND 0,00 0,00
4311/430P Fires 0,00 ND 0,00 0,00
4312/430P Mercats, abastaments i llotges 0,00 ND 0,00 0,00
4313/430P Comerç ambulant 0,00 ND 0,00 0,00
311 Protecció de la salubritat pública 305,38 ND 0,00 1.079,44
341/340P Promoció de l'esport 11.611,71 ND 0,00 0,00
337/330P Instal·lacions d'ocupació del temps de lleure 12.053,19 ND 120,89 324,44
334/330P Promoció de la cultura 75.113,80 ND 52.795,91 59.748,35
333/330P Equipaments culturals 4.259,66 ND 2.463,32 5.304,73
325/320P Participar en la vigilancia del compliment de l'escolaritat obligatòria 0,00 ND 0,00 0,00
321/322/320P Cooperar amb les Administracions educatives corresponents en l'obtenció dels solars necessàris per a la contrucció de nous centres docents 18.574,84 ND 0,00 0,00
323/324/320P Conservació, manteniment i vigilància dels edificis de titularitat local destinats a centres públics d'educació infantil, d'educació primària o d'educació especial 35.406,24 ND 51.104,16 73.379,27
491/492 Promoció en el seu terme municipal de la participació dels ciutadans en l'us eficient i sostenible de les tecnologies de la informació i les comunicacions 0,00 ND 0,00 0,00
160 Evacuació i tractament d'aigües residuals 0,00 ND 0,00 0,00
164 Activitats funeràries 0,00 ND 0,00 0,00
342/340P Instal·lacions esportives 9.139,42 ND 6.393,71 16.850,19

Font: Ministerio de Hacienda