Llistes i mapes d'agrupacions municipals
Mapes

Any: 2022
Informació relacionada
» Comarques
» Consorcis
» Mancomunitats
» Municipis
Tornar al menú
 Any:     
Entorn

Consorcis de la demarcació de Girona (I) Consorcis de la demarcació de Girona (II) Consorcis de la demarcació de Girona (III)
Consorcis de la demarcació de Girona (I) Consorcis de la demarcació de Girona (II) Consorcis de la demarcació de Girona (III)
Mancomunitats de la demarcació de Girona
Mancomunitats de la demarcació de Girona

Demografia

Densitat de població Creixement de la població Població de més de 65 anys
Densitat de població Creixement de la població Població de més de 65 anys
Mitjana d'edat de la població Índex recanvi de la població en edats actives Índex de dependència global
Mitjana d'edat de la població Índex recanvi de la població en edats actives Índex de dependència global
Població estrangera Pes de la població estrangera Creixement de la població estrangera
Població estrangera Pes de la població estrangera Creixement de la població estrangera

Activitat econòmica

Assalariats del sector agrícola Assalariats del sector de la construcció Assalariats del sector industrial
Assalariats del sector agrícola Assalariats del sector de la construcció Assalariats del sector industrial
Assalariats del sector serveis Variació d'assalariats Assalariats en petita empresa
Assalariats del sector de serveis Variació d'assalariats Assalariats en petita empresa
Assalariats en empreses mitjanes Assalariats en grans empreses Habitatges acabats
Assalariats en empreses mitjanes Assalariats en grans empreses Habitatges acabats

Mercat de Treball

Atur registrat de dones Atur registrat d'estrangers Taxa d'atur registrat
Atur registrat de dones Atur registrat d'estrangers Taxa d'atur registrat
Contractació laboral de dones Contractació laboral d'estrangers Taxa de contractació
Contractació laboral de dones Contractació laboral d'estrangers Taxa de contractació
  Font: Diputació de Girona. Elaboració pròpia