Pressupostos municipals
Ingressos

Tots els municipis de la província de Girona, codi INE: ---
Any: 2020
Informació relacionada
» Despeses
» Deute viu
Tornar al menú
 Municipi/s de l'àmbit:   Any:     
Previsió inicial. Classificació econòmica Import (euros)
Impostos directes 412.644.343,88
Impostos indirectes 22.296.298,73
Taxes i altres ingressos 281.198.393,17
Transferències corrents 210.932.029,24
Ingressos patrimonials 14.032.532,90
Alienació d'inversions reals 11.853.282,45
Transferències de capital 34.778.643,34
Actius financers 343.981,00
Passius financers 37.096.946,89
Total ingressos 1.025.176.451,60
  Font: Ministerio de Economía y Hacienda