Tots els municipis de la província de Girona
Any: 2022
Tornar al menú
 Municipi/s de l'àmbit:   Any:     
Previsió inicial. Classificació econòmica Import (euros)
Impostos directes 451.260.866,87
Impostos indirectes 27.442.592,42
Taxes i altres ingressos 290.791.775,25
Transferències corrents 267.977.030,95
Ingressos patrimonials 15.490.293,80
Alienació d'inversions reals 19.210.001,56
Transferències de capital 47.329.740,40
Actius financers 450.909,00
Passius financers 76.276.574,20
Total ingressos 1.196.229.784,45
Font: