Tots els municipis de la província de Girona, codi INE: ---
Any:2021
Tornar al menú
 Municipis de l'àmbit:   Any:     Classificació:     
Previssió inicial. Classificació economica Import (Euros)
Remuneracions del personal 370.497.670,10
Despeses de béns corrents i de serveis 482.898.383,70
Despeses financeres 4.234.411,45
Transferències corrents 77.251.954,57
Fons de Contingència i altres imprevistos 4.056.831,22
Inversions reals 169.351.096,92
Transferències de capital 3.972.763,48
Actius financers 485.887,07
Passius financers 47.894.930,06
Total Despeses 1.160.643.928,57
  Font: