Tots els municipis de la província de Girona
Any:2022
Tornar al menú
 Municipis de l'àmbit:   Any:     Classificació:     
Previssió inicial. Classificació economica Import (Euros)
Remuneracions del personal 383.951.298,89
Despeses de béns corrents i de serveis 502.509.235,63
Despeses financeres 4.466.739,01
Transferències corrents 80.572.561,69
Fons de Contingència i altres imprevistos 6.992.042,29
Inversions reals 160.427.709,72
Transferències de capital 8.915.221,38
Actius financers 426.090,00
Passius financers 47.671.352,06
Total Despeses 1.195.932.250,67
Font: