Aquesta aplicació dona totes les eines necessàries als òrgans de contractació perquè puguin incorporar, en els plecs de clàusules administratives particulars de qualsevol licitació, la condició especial d’execució de la compensació del diòxid de carboni (en endavant, CO₂) equivalent. L’objectiu d’aquesta condició especial d’execució de caràcter ambiental és que l’execució de la prestació, per part del proveïdor/a contractat, tingui un impacte zero en emissions de CO₂. Qualsevol emissió de CO₂ per sobre de zero en l’execució del contracte haurà de ser calculada i compensada econòmicament per part del proveïdor/a.

Aquesta aplicació ofereix als òrgans de contractació la possibilitat d’adaptar el full de càlcul a cada licitació, permet fer un seguiment de cada compensació i ofereix models de clàusules tipus que possibiliten la compensació per part de la mateixa Administració o bé la compensació externa mitjançant qualsevol entitat pública o privada que ofereixi aquest servei.

Finalment, també permet a qualsevol licitador/a fer un precàlcul de l’impacte econòmic i de generació de CO₂ que originaria l’execució d’aquesta condició especial d’execució de caràcter ambiental, per poder formular en conseqüència la seva oferta econòmica.
DADES DEL CONTRACTE
DADES DEL PROVEÏDOR/A
Totals
  • Transport: 0,00
  • Maquinària: 0,00
  • Equips: 0,00
  • Residus: 0,00
  • Clima i il·luminació: 0,00
  • Quadres: 0,00
  • Emissions a compensar (kg de CO₂): 0,00
  • Total crèdits: 0 (1 crèdit equival a 1 t)
  • Total €: 0,00**
** Quantitat a deduir en la darrera factura.
*: Camp obligatori
Sessió Finalitzada
Heu restat massa temps inoperatius i s'ha tancat la vostra sessió. Torneu-vos a autenticar per entrar de nou.