Síntesi Municipal I
Tots els municipis de la província de Girona
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  
Comarca --
Superfície (km2) 5.905,00
Altitud (metres) 271,26
Entitats singulars 1.087
Nuclis o disseminats 1.581

Demografia 2017

Població total 755.716
Variació anual 0,28%
Variació 2013-2017 -0,78%
Habitants per km2 128
Homes 377.615
Dones 378.101
Percentatge de joves 17,48%
Percentatge d'adults 65,03%
Percentatge pob. gran 17,50%
Índex d'envelliment 100,12
Edat mitjana 41,79
Índex de dependència global 53,78
Índex de recanvi 112,21
Població estacional 647.758
Població resident a l'estranger 23.420
Naixements 7.144
Índex sintètic de fecunditat 1,45
Defuncions 6.114
Taxa bruta de mortalitat 8,10
Població estrangera 141.902
Variació anual -1,29%
Variació 2012-2016 -12,98%
Edat mitjana 34,54
Taxa d'estrangeria 18,78%
5 principals nacionalitats 74.232
Marroc 37.214
Romania 14.002
Hondures 8.829
Gàmbia 7.330
França 6.857

Orígen de la població estrangera. 2016

Pressupostos municipals 2016

Ingressos 1.012.307.101€
Variació anual 5,41%
Ingressos corrents / habitant 1.343€
Despeses 1.009.004.100€
Variació anual 5,31%
Inversió / habitant 200€
Despeses / habitant 1.339€
Deute viu 431.268.110€
Variació anual -7,78%
Deute / habitant 572€
Deute / Ingressos corrents 42,60%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT, INE i Ministerio de Economia y Hacienda