Síntesi Municipal I
Tots els municipis de la província de Girona
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  
Comarca --
Superfície (km2) 5.905,00
Altitud (metres) 270,27
Entitats singulars 1.088
Nuclis o disseminats 1.583

Demografia 2019

Població total 771.044
Variació anual 1,19%
Variació 2015-2019 2,39%
Habitants per km2 131
Homes 385.298
Dones 385.746
Percentatge de joves 17,22%
Percentatge d'adults 64,96%
Percentatge pob. gran 17,82%
Índex d'envelliment 103,51
Edat mitjana 42,10
Índex de dependència global 53,94
Índex de recanvi 112,25
Població estacional 663.515
Població resident a l'estranger 29.244
Naixements 6.745
Índex sintètic de fecunditat 1,38
Defuncions 6.574
Taxa bruta de mortalitat 8,58
Població estrangera 152.308
Variació anual 5,24%
Variació 2015-2019 5,95%
Edat mitjana 35,34
Taxa d'estrangeria 19,75%
5 principals nacionalitats 79.638
Marroc 38.887
Romania 14.591
Hondures 12.403
Gàmbia 7.247
França 6.510

Orígen de la població estrangera. 2019

Pressupostos municipals 2019

Ingressos 1.029.129.413€
Variació anual -4,63%
Ingressos corrents / habitant 1.335€
Despeses 1.025.586.291€
Variació anual -3,63%
Inversió / habitant 207€
Despeses / habitant 1.330€
Deute viu 324.433.340€
Variació anual -7,54%
Deute / habitant 421€
Deute / Ingressos corrents 31,53%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT, INE i Ministerio de Economia y Hacienda