Síntesi Municipal I
Tots els municipis de la província de Girona
Programa
XIFRA
Comarca --
Superfície (km2) 5.905,00
Altitud (metres) 270,27
Entitats singulars 1.087
Nuclis o disseminats 1.581

Demografia 2018

Població total 761.947
Variació anual 0,82%
Variació 2014-2018 0,77%
Habitants per km2 129
Homes 380.690
Dones 381.257
Percentatge de joves 17,38%
Percentatge d'adults 64,92%
Percentatge pob. gran 17,71%
Índex d'envelliment 101,90
Edat mitjana 41,96
Índex de dependència global 54,04
Índex de recanvi 112,84
Població estacional 661.277
Població resident a l'estranger 25.565
Naixements 6.993
Índex sintètic de fecunditat 1,43
Defuncions 6.407
Taxa bruta de mortalitat 8,44
Població estrangera 144.720
Variació anual 2,72%
Variació 2014-2018 -3,72%
Edat mitjana 35,20
Taxa d'estrangeria 18,99%
5 principals nacionalitats 75.703
Marroc 37.063
Romania 14.239
Hondures 10.876
Gàmbia 7.014
França 6.511

Orígen de la població estrangera. 2018

Pressupostos municipals 2017

Ingressos 1.047.469.272€
Variació anual 3,47%
Ingressos corrents / habitant 1.386€
Despeses 1.045.000.967€
Variació anual 3,57%
Inversió / habitant 222€
Despeses / habitant 1.383€
Deute viu 384.313.130€
Variació anual -10,89%
Deute / habitant 509€
Deute / Ingressos corrents 36,69%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT, INE i Ministerio de Economia y Hacienda