Glossari


Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana

L’impost sobre béns immobles és un tribut directe de caràcter real que grava el valor dels béns immobles en els termes que estableix el text refós de la Llei del cadastre immobiliari (TRLCI).

La gestió d’aquest tribut és competència dels ajuntaments amb el suport de l’Administració estatal, especialment als municipis amb mitjans escassos.

El Reial decret legislatiu 1/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei del cadastre immobiliari (TRLCI), classifica els béns immobles en urbans, rústics i de característiques especials.

La base imposable està constituïda pel valor cadastral dels béns immobles, que es determina, es notifica i és susceptible d’impugnació de conformitat amb el que disposen les normes reguladores del cadastre immobiliari.

La base liquidable és el resultat d’aplicar una reducció a la base imposable, que es calcula segons el que disposen els articles 67-70 del TRLCI.

La quota íntegra és el resultat d’aplicar a la base liquidable el tipus de gravamen a què es refereix l’article 72 del TRLCI.

L’àmbit geogràfic són els municipis de Catalunya. No es proporciona informació per als municipis amb menys de cinc rebuts. A l’hora de valorar els resultats en un àmbit superior a l’àmbit municipal, cal tenir en compte que la informació no és homogènia en la mesura que les dates d’actualització cadastral dels habitatges no són úniques.

Font: Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat)

Logo DDGI