Glossari


Renda familiar disponible

La renda bruta familiar disponible (RBFD) és la macromagnitud que mesura els ingressos de què disposen els residents d’un territori per destinar-los al consum o a l’estalvi. Aquesta renda no depèn només dels ingressos de les famílies directament vinculades a la retribució per la seva aportació a l’activitat productiva (remuneració d’assalariats i excedent brut d’explotació), sinó que també és influïda per l’activitat de l’Administració pública mitjançant els impostos i les prestacions socials. Es calcula com a saldo del compte de renda de les famílies, és a dir, és la diferència entre el conjunt dels seus recursos i usos. El caràcter que té és el de renda bruta, atès que no es dedueix cap consum del capital fix. El distribuïdor territorial de l’RBFD ha estat el saldo entre els recursos i els usos estimats del compte de renda de les famílies.

Els recursos estimats del compte de renda de les llars són els següents: remuneració d’assalariats, l’excedent brut d’explotació i les prestacions socials per jubilació i atur.

Els usos estimats són: les cotitzacions socials reals, l’impost sobre la renda de les persones físiques, l’impost sobre el patrimoni de les persones físiques, l’impost sobre béns immobles de naturalesa rural i urbana, i l’impost sobre vehicles de tracció mecànica. La remuneració d’assalariats de les famílies és el conjunt de sous i salaris íntegres que han percebut els assalariats residents més les cotitzacions socials que han pagat els seus ocupadors. L’excedent brut d’explotació de les famílies és l’excedent empresarial que prové de petites empreses de menys de nou assalariats, els titulars de les quals són persones físiques residents. També cal considerar les rendes de l’activitat professional. Per prestacions socials s’entenen totes les transferències corrents proporcionades a les llars amb la intervenció d’un tercer (Administració pública, societats, institucions de crèdit, etc.) que són objecte d’assignació personal i tenen com a finalitat cobrir les càrregues que, per a les llars, es deriven de l’existència de certs riscos o necessitats sense que hi hagi una contrapartida equivalent i simultània del beneficiari. S’han considerat les prestacions per jubilació i atur.

L'àmbit geogràfic de la sèrie de la Revisió estadística 2019 són les comarques i els municipis de Catalunya de més de 1.000 habitants. A les sèries temporals de bases comptables anteriors (bases de 2000, 2008 i 2010), l'àmbit geogràfic són les comarques i els municipis de Catalunya de més de 5.000 habitants i les capitals comarcals. Per a la consulta d'aquests resultats, vegeu les notes metodològiques corresponents.

Font: Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat)

Logo DDGI