Glossari


Agricultura: nombre d'explotacions i superfície censada

El Cens agrari és una operació estadística periòdica i de caràcter exhaustiu per recollir, elaborar i publicar informació per conèixer l’estructura del sector agrari amb referència a un moment determinat i prenent com a base de la informació l’explotació agrària.

Nombre d’explotacions i superfície censada

  • Explotació agrària: és la unitat tecnicoeconòmica de la qual s’obtenen productes agraris sota la responsabilitat d’un titular. Aquesta unitat tecnicoeconòmica es caracteritza generalment per la utilització dels mateixos mitjans de producció: mà d’obra, maquinària, etc. Com a cas especial, se censen les terres utilitzades anteriorment amb finalitat agrària i que, malgrat haver continuat amb la mateixa destinació, no han estat explotades durant el període de referència censal. Així mateix, se censen les terres no llaurades, encara que el seu únic aprofitament sigui la caça (vedats de caça). També se censen les explotacions exclusivament forestals. No es consideren censables els picadors de cavalls de curses, gosseres, comerços d’animals, explotacions d’animals de tir que no es dediquin a la cria, parcs zoològics i almàixeres amb animals per a la pelleteria i la repoblació cinegètica. Tampoc es consideren els terrenys parcel·lats que el dia de l’entrevista estiguin urbanitzats o s’hi hagin iniciat treballs d’urbanització.
  • Explotació agrària amb terres: és aquella explotació la superfície de la qual, en una o diverses parcel·les, encara que no siguin contigües, és igual o superior a 0,1 ha.
  • Explotació agrària sense terres: és aquella que amb menys de 0,1 ha té un cap de bestiar vaquí o més; dos caps o més entre bestiar cavallí, mular o asiní; sis caps de bestiar porcí o més; cinquanta aus o més entre gallines, galls dindi, ànecs, pintades, coloms, guatlles, faisans i perdius criades en captivitat; trenta conilles mares o més, i deu ruscs o més. Aquest bestiar pot estar en zones rurals o urbanes.
  • Superfície total: la superfície total és constituïda per la superfície de totes les parcel·les que integren l’explotació, independentment de quin en sigui el règim de tinença. Se n’exclouen les superfícies propietat del titular però cedides a terceres persones.
  • Superfície agrícola utilitzada (SAU): és el conjunt de la superfície de les terres llaurades i de les terres per a pastures permanents. Les terres llaurades inclouen els conreus herbacis, els guarets, les hortes familiars i les terres dedicades a conreus llenyosos.
  • Altres terres: són aquelles terres que, tot i formar part de l’explotació no formen part del que denominem superfície agrícola utilitzada (SAU).

Font: Cens agrari 1999, elaborat per l’Idescat amb la col·laboració del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la Generalitat de Catalunya

Logo DDGI