Glossari


Inmigració exterior

Els fluxos de població es refereixen a les modificacions anuals de les xifres de població d’un àmbit territorial. Hi influeixen tant els canvis pel moviment natural de la població —naixements, defuncions i matrimonis— com pels moviments migratoris —immigració i emigració.

En aquest cas, el moviment migratori fa referència al desplaçament d’una persona produït per un canvi de residència. La informació continguda comprèn només els canvis de residència intermunicipals i, per tant, s’exclouen els canvis de residència dins d’un mateix municipi; a més, no existeixen dades dels residents que emigren a l’exterior.

L'immigració exterior és el canvi de residència quan el municipi de procedència és l’estranger i el de destinació és qualsevol dels municipis de Catalunya. La immigració exterior inclou tant l’arribada de persones de nacionalitat espanyola com estrangera que procedeixen de l’estranger. Les xifres d’immigració exterior procedeixen exclusivament de les butlletes de variacions residencials que recullen les altes municipals de població procedent de l’estranger. Se n’exclouen les inclusions per omissió en els padrons d’habitants, que comprenen una fracció important de població de nacionalitat estrangera.

Font: Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat)

Logo DDGI