Glossari


Població total per sexe

El recompte de la població i la classificació per sexe representat al Xifra prové d’una banda dels censos de població (1991 i 2001), i de l’altra, de l’Enquesta padronal de 1996. A partir de 1996, en què es posa en marxa el funcionament del padró continu, les xifres oficials de població dels municipis s’obtenen anualment amb data de referència 1 de gener de cada any, llevat de 1997, en què per raons tècniques no es va fer. Així, es disposa de la població per sexe anualment.

Font: Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), Padró continu

Logo DDGI