Glossari


Població estacional (ETCA)

El coneixement de la població flotant permet saber el nombre de persones per dia que hi ha en un municipi de mitjana anual. El càlcul de la població estacional es fa bàsicament a partir de la informació que proporcionen els censos de població; les estadístiques sobre turisme, que són enquestes a la població que faciliten informació sobre el comportament turístic dels catalans, espanyols i estrangers; l’oferta municipal d’allotjament i cases de colònies, i les estimacions postcensals de població. Atesa la complexitat d’estimar per a tots els municipis la mobilitat no obligada que no fa pernoctació, no s’hi ha considerat. L’Estadística de població s’ha utilitzat pel que fa a la mobilitat obligada per raons de treball i estudi. S’ofereixen els resultats diferenciant-hi: població no resident present, població resident no present, població estacional i població total. Aquests conceptes s’ofereixen en una unitat de mesura que té en compte el nombre de persones a temps complet l’any (365 dies). Aquesta mesura és la «població equivalent a temps complet per any» (ETCA). Es defineix la població estacional ETCA com la diferència entre les entrades de població no resident menys les sortides de la població resident. Es considera població total ETCA els veïns residents d’aquell territori més la població estacional. L’àmbit geogràfic de les estimacions són els municipis de més de 5.000 habitants i la resta de capitals comarcals.

Font: Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat)

Logo DDGI