Glossari


Nomenclàtor

Relació detallada de les entitats i els nuclis de població de cada municipi, amb una actualització anual d’aquests i de la població corresponent a partir del Padró municipal d’habitants a 1 de gener de cada any. Són conceptes que corresponen a la divisió geogràfica del territori municipal. Aquesta divisió territorial és independent de l’administrativa.

 

- Entitat singular de població

És qualsevol àrea habitable del terme municipal, habitada o excepcionalment deshabitada, clarament diferenciada, i que és coneguda per una denominació específica que la identifica sense possibilitat de confusió. Una àrea es considera habitable quan hi ha habitatges habitats o en condicions de ser-ho. Una àrea es considera clarament diferenciada quan les edificacions i els habitatges que hi pertanyen poden ser perfectament identificats sobre el terreny i el seu conjunt és conegut per una denominació. En conseqüència, les urbanitzacions i zones residencials de temporada poden tenir caràcter d’entitats singulars de població, encara que només estiguin habitades en alguns períodes de l’any. Cap habitatge pot pertànyer simultàniament a dues entitats singulars o més. Un municipi pot constar d’una entitat singular de població o de diverses. Si en un municipi no hi ha àrees habitables clarament diferenciades, el municipi es considera d’entitat única.

 

- Nuclis de població i disseminats

Es considera nucli de població un conjunt de com a mínim 10 edificacions que formin carrers, places i altres vies urbanes. Com a excepció, el nombre d’edificacions pot ser inferior a deu, sempre que la població que hi habita sigui superior als cinquanta habitants. S’inclouen dins el nucli aquelles edificacions que, tot i ser aïllades, estiguin a una distància de menys de 200 metres dels límits exteriors del conjunt, si bé en la determinació d’aquesta distància s’han d’excloure els terrenys ocupats per instal·lacions industrials o comercials, parcs, jardins, zones esportives, cementiris, aparcaments i altres, així com els canals o rius que puguin ser creuats per ponts.

Les edificacions o els habitatges d’una entitat singular de població que no es puguin incloure dins el concepte de nucli es consideren disseminats.

Una entitat singular de població pot tenir un nucli o diversos, o fins i tot cap, si està tota disseminada.

Cap habitatge pot pertànyer simultàniament a dos nuclis o més, o a un nucli i a un disseminat.

Font: Instituto Nacional de Estadística (INE)

Logo DDGI