Síntesi Municipal IV
Tots els municipis de la província de Girona
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Qualitat de vida

Equipaments esportius 2015 7.828
   Pavellons 173
   Pistes poliesportives 795
   Camps poliesportius 338
   Sales esportives 805
   Frontons 55
   Pistes de tennis 697
   Pistes d'esquaix 35
   Pistes de pàdel 191
   Piscines a l'aire lliure 1.113
   Piscines cobertes 85
   Pistes d'atletisme 11
   Pistes de petanca 442
   Espais singulars 1.861
   Altres espais 1.227
Biblioteques 2014 100
Pública local 64
Pública Generalitat 25
Privada 6
Resta 5
Biblioteques per 10 mil hab. 1,33
Assistencial 2015
Places en residències per a gent gran 5.101
Centres de dia per a gent gran 74
Cent. ocupacionals per a persones amb disminució 37
Pensions no contributives de la Seguretat Social 4.478
Pensions assistencials per vellesa i malaltia 4
Residus 2015
Total residus any (milers de tones) 465
Variació anual 0,61%
Variació 2013-2015 3,81%
Residus. Kg/hab/dia 1,69
% recollida selectiva s/total 38,01%
Variació 2013-2015 12,23

Cadastre 2016

Parcel·les cadastre rústic 215.155
Subparcel·les cadastre rústic 411.576
Valor cadastral mitjà 3.064 €
Parcel·les urbanes (Unitats) 286.550
Valor cadastral mitjà 75.371 €
Superfície parcel·les urbanes (ha) 26.511
Superfície parcel·les sense edificar (ha) 9.248
Superfície parcel·les edificades (ha) 17.263
Béns immobles (Unitats) 763.311
Valor cadastral mitjà 107.812 €
Residencial 504.285
No residencial 259.462
Magatzem 55,93%
Comercial 9,41%
Sòl vacant 21,11%
Industrial 7,12%
Oficines 1,39%
Resta 5,04%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades del Consell Català de l'Esport, Dep. Benestar Social i Família, Agència de Residus de Catalunya i Dirección General del Catastro