Síntesi Municipal IV
Tots els municipis de la província de Girona
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Qualitat de vida

Equipaments esportius 2018 9.287
   Pavellons 174
   Pistes poliesportives 831
   Camps poliesportius 363
   Sales esportives 911
   Frontons 48
   Pistes de tennis 654
   Pistes d'esquaix 32
   Pistes de pàdel 290
   Piscines a l'aire lliure 1.484
   Piscines cobertes 128
   Pistes d'atletisme 12
   Pistes de petanca 491
   Espais singulars 2.197
   Altres espais 1.672
Biblioteques 2016 101
Pública local 65
Pública Generalitat 24
Privada 6
Resta 6
Biblioteques per 10 mil hab. 1,34
Assistencial 2017
Places en residències per a gent gran 5.190
Centres de dia per a gent gran 77
Cent. ocupacionals per a persones amb disminució 41
Pensions no contributives de la Seguretat Social 4.286
Pensions assistencials per vellesa i malaltia 4
Residus 2017
Total residus any (milers de tones) 484
Variació anual 1,93%
Variació 2015-2017 4,15%
Residus. Kg/hab/dia 1,76
% recollida selectiva s/total 39,91%
Variació 2015-2017 9,37

Cadastre 2017

Parcel·les cadastre rústic 218.396
Subparcel·les cadastre rústic 414.919
Valor cadastral mitjà 3.457 €
Parcel·les urbanes (Unitats) 285.099
Valor cadastral mitjà 70.871 €
Superfície parcel·les urbanes (ha) 24.519
Superfície parcel·les sense edificar (ha) 7.298
Superfície parcel·les edificades (ha) 17.222
Béns immobles (Unitats) 762.877
Valor cadastral mitjà 111.293 €
Residencial 505.212
No residencial 261.174
Magatzem 56,43%
Comercial 9,44%
Sòl vacant 20,52%
Industrial 7,28%
Oficines 1,39%
Resta 4,94%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades del Consell Català de l'Esport, Dep. Benestar Social i Família, Agència de Residus de Catalunya i Dirección General del Catastro