Síntesi Municipal IV
Tots els municipis de la província de Girona
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Qualitat de vida

Equipaments esportius 2019 9.112
   Pavellons 180
   Pistes poliesportives 1.285
   Camps poliesportius 602
   Sales esportives 1.046
   Frontons 54
   Pistes de tennis 653
   Pistes d'esquaix 32
   Pistes de pàdel 286
   Piscines a l'aire lliure 2.232
   Piscines cobertes 163
   Espais d'atletisme 47
   Espais de petanca 491
   Altres espais esportius 468
   Àrees d'activitat esportiva 1.573
Biblioteques 2018 104
Pública local 66
Pública Generalitat 25
Privada 6
Resta 7
Biblioteques per 10 mil hab. 1,38
Assistencial 2018
Places en residències per a gent gran 5.280
Centres de dia per a gent gran 79
Cent. ocupacionals per a persones amb disminució 42
Pensions no contributives de la Seguretat Social 4.737
Pensions assistencials per vellesa i malaltia 4
Residus 2018
Total residus any (milers de tones) 499
Variació anual 3,14%
Variació 2016-2018 5,13%
Residus. Kg/hab/dia 1,82
% recollida selectiva s/total 42,45%
Variació 2016-2018 15,73

Cadastre 2019

Parcel·les cadastre rústic 218.607
Subparcel·les cadastre rústic 410.361
Valor cadastral mitjà 4.008 €
Parcel·les urbanes (Unitats) 286.587
Valor cadastral mitjà 73.469 €
Superfície parcel·les urbanes (ha) 24.627
Superfície parcel·les sense edificar (ha) 7.086
Superfície parcel·les edificades (ha) 17.540
Béns immobles (Unitats) 770.082
Valor cadastral mitjà 121.731 €
Residencial 506.497
No residencial 263.573
Magatzem 56,96%
Comercial 9,37%
Sòl vacant 21,02%
Industrial 7,28%
Oficines 1,39%
Resta ND

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades del Consell Català de l'Esport, Dep. Benestar Social i Família, Agència de Residus de Catalunya i Dirección General del Catastro