Síntesi Municipal IV
Tots els municipis de la província de Girona
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Qualitat de vida

Equipaments esportius 2018 9.287
   Pavellons 174
   Pistes poliesportives 831
   Camps poliesportius 363
   Sales esportives 911
   Frontons 48
   Pistes de tennis 654
   Pistes d'esquaix 32
   Pistes de pàdel 290
   Piscines a l'aire lliure 1.484
   Piscines cobertes 128
   Pistes d'atletisme 12
   Pistes de petanca 491
   Espais singulars 2.197
   Altres espais 1.672
Biblioteques 2016 101
Pública local 65
Pública Generalitat 24
Privada 6
Resta 6
Biblioteques per 10 mil hab. 1,34
Assistencial 2018
Places en residències per a gent gran 5.280
Centres de dia per a gent gran 79
Cent. ocupacionals per a persones amb disminució 42
Pensions no contributives de la Seguretat Social 4.528
Pensions assistencials per vellesa i malaltia 4
Residus 2017
Total residus any (milers de tones) 484
Variació anual 1,93%
Variació 2015-2017 4,15%
Residus. Kg/hab/dia 1,76
% recollida selectiva s/total 39,91%
Variació 2015-2017 9,37

Cadastre 2018

Parcel·les cadastre rústic 219.083
Subparcel·les cadastre rústic 412.179
Valor cadastral mitjà 3.853 €
Parcel·les urbanes (Unitats) 285.940
Valor cadastral mitjà 72.729 €
Superfície parcel·les urbanes (ha) 24.627
Superfície parcel·les sense edificar (ha) 7.238
Superfície parcel·les edificades (ha) 17.389
Béns immobles (Unitats) 766.655
Valor cadastral mitjà 119.205 €
Residencial 505.396
No residencial 261.243
Magatzem 56,47%
Comercial 9,44%
Sòl vacant 21,46%
Industrial 7,28%
Oficines 1,39%
Resta ND

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades del Consell Català de l'Esport, Dep. Benestar Social i Família, Agència de Residus de Catalunya i Dirección General del Catastro