Síntesi Municipal IV
Tots els municipis de la província de Girona
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Qualitat de vida

Equipaments esportius 2017 9.287
   Pavellons 174
   Pistes poliesportives 831
   Camps poliesportius 360
   Sales esportives 911
   Frontons 48
   Pistes de tennis 654
   Pistes d'esquaix 32
   Pistes de pàdel 290
   Piscines a l'aire lliure 1.491
   Piscines cobertes 128
   Pistes d'atletisme 12
   Pistes de petanca 491
   Espais singulars 2.194
   Altres espais 1.671
Biblioteques 2016 101
Pública local 65
Pública Generalitat 24
Privada 6
Resta 6
Biblioteques per 10 mil hab. 1,34
Assistencial 2017
Places en residències per a gent gran 5.190
Centres de dia per a gent gran 77
Cent. ocupacionals per a persones amb disminució 41
Pensions no contributives de la Seguretat Social 4.286
Pensions assistencials per vellesa i malaltia 4
Residus 2016
Total residus any (milers de tones) 475
Variació anual 2,18%
Variació 2014-2016 2,80%
Residus. Kg/hab/dia 1,73
% recollida selectiva s/total 38,56%
Variació 2014-2016 6,85

Cadastre 2016

Parcel·les cadastre rústic 215.155
Subparcel·les cadastre rústic 411.576
Valor cadastral mitjà 3.064 €
Parcel·les urbanes (Unitats) 286.550
Valor cadastral mitjà 75.371 €
Superfície parcel·les urbanes (ha) 26.511
Superfície parcel·les sense edificar (ha) 9.248
Superfície parcel·les edificades (ha) 17.263
Béns immobles (Unitats) 763.311
Valor cadastral mitjà 107.812 €
Residencial 504.285
No residencial 259.462
Magatzem 55,93%
Comercial 9,41%
Sòl vacant 21,11%
Industrial 7,12%
Oficines 1,39%
Resta 5,04%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades del Consell Català de l'Esport, Dep. Benestar Social i Família, Agència de Residus de Catalunya i Dirección General del Catastro