Síntesi Municipal IV
Tots els municipis de la província de Girona
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Qualitat de vida

Equipaments esportius 2016 8.052
   Pavellons 175
   Pistes poliesportives 805
   Camps poliesportius 340
   Sales esportives 823
   Frontons 55
   Pistes de tennis 700
   Pistes d'esquaix 35
   Pistes de pàdel 208
   Piscines a l'aire lliure 1.140
   Piscines cobertes 86
   Pistes d'atletisme 12
   Pistes de petanca 467
   Espais singulars 1.953
   Altres espais 1.253
Biblioteques 2014 100
Pública local 64
Pública Generalitat 25
Privada 6
Resta 5
Biblioteques per 10 mil hab. 1,33
Assistencial 2016
Places en residències per a gent gran 5.139
Centres de dia per a gent gran 75
Cent. ocupacionals per a persones amb disminució 38
Pensions no contributives de la Seguretat Social 4.191
Pensions assistencials per vellesa i malaltia 4
Residus 2016
Total residus any (milers de tones) 475
Variació anual 2,18%
Variació 2014-2016 2,80%
Residus. Kg/hab/dia 1,73
% recollida selectiva s/total 38,56%
Variació 2014-2016 6,85

Cadastre 2016

Parcel·les cadastre rústic 215.155
Subparcel·les cadastre rústic 411.576
Valor cadastral mitjà 3.064 €
Parcel·les urbanes (Unitats) 286.550
Valor cadastral mitjà 75.371 €
Superfície parcel·les urbanes (ha) 26.511
Superfície parcel·les sense edificar (ha) 9.248
Superfície parcel·les edificades (ha) 17.263
Béns immobles (Unitats) 763.311
Valor cadastral mitjà 107.812 €
Residencial 504.285
No residencial 259.462
Magatzem 55,93%
Comercial 9,41%
Sòl vacant 21,11%
Industrial 7,12%
Oficines 1,39%
Resta 5,04%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades del Consell Català de l'Esport, Dep. Benestar Social i Família, Agència de Residus de Catalunya i Dirección General del Catastro