Informe sobre el mercat de treball
Tots els municipis de la província de Girona
 Municipis de l'àmbit:       

 Ocupats (3T 2020)  Nombre d'ocupats % Variació interanual 
Total ocupats 310.488 -3,50%
Homes 169.323 -3,13%
Dones 141.165 -3,93%
Menys de 30 anys 46.064 -8,54%
De 30 a 44 anys 114.510 -5,95%
De 45 a 54 anys 87.247 -0,78%
> 55 anys 62.569 1,54%
Estrangers 54.095 -7,08%

 Llocs de treball: Assalariats 3T 2020  Nombre d'assalariats % Variació interanual 
 Assalariats Total 246.308 -4,41%
 Agricultura 1.455 3,12%
 Indústria 46.569 1,12%
 Construcció 17.443 -0,06%
 Serveis 180.841 -6,17%

 Llocs de treball: Autònoms 3T 2020  Nombre d'autònoms % Variació interanual 
 Autònoms Total 60.203 -1,34%
 Agricultura 3.126 -1,57%
 Indústria 4.269 -2,56%
 Construcció 9.711 -0,40%
 Serveis 43.097 -1,41%

 Atur registrat. Novembre 2020  Nombre d'aturats % Variació interanual 
 Total aturats 48.681 26,85%
 Homes 22.646 31,03%
 Dones 26.035 23,42%
 Menors de 20 anys 1.298 45,68%
 De 20 a 24 anys 3.437 39,66%
 De 25 a 29 anys 4.357 30,72%
 De 30 a 44 anys 15.792 32,88%
 Majors de 45 anys 23.797 20,14%
 Estrangers 14.282 32,27%
 Agricultura 1.618 42,05%
 Indústria 4.672 29,28%
 Construcció 4.183 25,16%
 Serveis 35.368 25,63%
 Sense ocupació anterior 2.840 33,40%
 Taxa d'atur registrat 13,61% 2,88pp
     Homes 11,98% 1,25pp
     Dones 15,44% 4,71pp

 Contractació registrada. Desembre 2018  Nombre de contractes % Variació interanual 
 Total contractes 16.427 -4,34%
 Homes 8.560 -5,20%
 Dones 7.867 -3,39%
 Menors de 20 anys 1.293 1,65%
 De 20 a 24 anys 3.328 -2,32%
 De 25 a 29 anys 2.497 -12,14%
 De 30 a 44 anys 5.741 -7,69%
 Majors de 45 anys 3.568 3,93%
 Estrangers 4.482 7,59%
 Agricultura 218 -13,49%
 Indústria 3.639 -6,43%
 Construcció 778 5,99%
 Serveis 11.792 -4,11%
 Indefinits 2.539 5,84%
 Temporals 13.888 -6,00%

 Beneficiaris prestacions per desocupació. Octubre  2020 Nombre beneficiaris % Variació interanual 
 Nivell contributiu 28.306 93,66%
 Nivell assistencial (Subsidi) 12.324 13,27%
 Renda activa 1.204 -8,09%
 Total prestacions 41.834 56,05%
 Taxa de cobertura total 87,63% 14,80pp

 Població activa local registrada  IIIT 2020 % Variació interanual 
 Total 355.867 0,47%
 Homes 188.430 0,66%
 Dones 167.437 0,25%
  Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball, Afers socials i Famílies, i Observatorio de las Ocupaciones - SEPE.
  pp: punts percentuals.