Informe sobre el mercat de treball
Tots els municipis de la província de Girona
 Municipis de l'àmbit:       

 Ocupats (2T 2020)  Nombre d'ocupats % Variació interanual 
Total ocupats 310.927 -7,37%
Homes 170.412 -6,81%
Dones 140.515 -8,04%
Menys de 30 anys 48.571 -18,94%
De 30 a 44 anys 114.837 -8,49%
De 45 a 54 anys 85.924 -3,20%
> 55 anys 61.552 0,17%
Estrangers 53.375 -13,06%

 Llocs de treball: Assalariats 2T 2020  Nombre d'assalariats % Variació interanual 
 Assalariats Total 248.110 -9,31%
 Agricultura 1.510 0,73%
 Indústria 46.581 1,14%
 Construcció 17.748 -3,44%
 Serveis 182.271 -12,22%

 Llocs de treball: Autònoms 2T 2020  Nombre d'autònoms % Variació interanual 
 Autònoms Total 59.929 -4,16%
 Agricultura 3.131 -2,00%
 Indústria 4.256 -19,52%
 Construcció 9.758 -0,76%
 Serveis 42.784 -3,23%

 Atur registrat. Agost 2020  Nombre d'aturats % Variació interanual 
 Total aturats 43.699 36,11%
 Homes 19.877 39,80%
 Dones 23.822 33,17%
 Menors de 20 anys 995 59,71%
 De 20 a 24 anys 2.548 89,72%
 De 25 a 29 anys 3.855 58,32%
 De 30 a 44 anys 14.410 44,00%
 Majors de 45 anys 21.891 23,69%
 Estrangers 11.799 48,75%
 Agricultura 1.209 46,01%
 Indústria 4.539 32,33%
 Construcció 4.210 14,62%
 Serveis 31.138 40,50%
 Sense ocupació anterior 2.603 29,31%
 Taxa d'atur registrat 12,38% 3,28pp
     Homes 10,66% 1,57pp
     Dones 14,30% 5,21pp

 Contractació registrada. Desembre 2018  Nombre de contractes % Variació interanual 
 Total contractes 16.427 -4,34%
 Homes 8.560 -5,20%
 Dones 7.867 -3,39%
 Menors de 20 anys 1.293 1,65%
 De 20 a 24 anys 3.328 -2,32%
 De 25 a 29 anys 2.497 -12,14%
 De 30 a 44 anys 5.741 -7,69%
 Majors de 45 anys 3.568 3,93%
 Estrangers 4.482 7,59%
 Agricultura 218 -13,49%
 Indústria 3.639 -6,43%
 Construcció 778 5,99%
 Serveis 11.792 -4,11%
 Indefinits 2.539 5,84%
 Temporals 13.888 -6,00%

 Beneficiaris prestacions per desocupació. Maig  2020 Nombre beneficiaris % Variació interanual 
 Nivell contributiu 71.261 556,97%
 Nivell assistencial (Subsidi) 13.540 49,70%
 Renda activa 1.208 -16,40%
 Total prestacions 86.009 303,10%
 Taxa de cobertura total 185,52% 121,66pp

 Població activa local registrada  IIT 2020 % Variació interanual 
 Total 367.092 3,44%
 Homes 194.590 3,87%
 Dones 172.502 2,95%
  Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball, Afers socials i Famílies, i Observatorio de las Ocupaciones - SEPE.
  pp: punts percentuals.