Informe sobre el mercat de treball
Tots els municipis de la província de Girona
 Municipis de l'àmbit:       

 Ocupats (4T 2019)  Nombre d'ocupats % Variació interanual 
Total ocupats 309.455 1,90%
Homes 167.899 1,61%
Dones 141.556 2,25%
Menys de 30 anys 48.521 1,64%
De 30 a 44 anys 116.266 -0,91%
De 45 a 54 anys 84.967 3,18%
> 55 anys 59.650 6,11%
Estrangers 51.735 5,63%

 Llocs de treball: Assalariats 4T 2019  Nombre d'assalariats % Variació interanual 
 Assalariats Total 247.907 3,83%
 Agricultura 1.465 3,90%
 Indústria 46.914 7,56%
 Construcció 17.539 1,98%
 Serveis 181.989 3,08%

 Llocs de treball: Autònoms 4T 2019  Nombre d'autònoms % Variació interanual 
 Autònoms Total 59.989 -2,62%
 Agricultura 3.168 -1,89%
 Indústria 4.350 -32,26%
 Construcció 9.774 0,78%
 Serveis 42.697 1,04%

 Atur registrat. Març 2020  Nombre d'aturats % Variació interanual 
 Total aturats 39.279 2,98%
 Homes 17.491 3,53%
 Dones 21.788 2,53%
 Menors de 20 anys 876 -21,08%
 De 20 a 24 anys 2.482 2,99%
 De 25 a 29 anys 3.383 8,15%
 De 30 a 44 anys 12.378 2,08%
 Majors de 45 anys 20.160 4,08%
 Estrangers 10.775 -0,18%
 Agricultura 1.122 -6,27%
 Indústria 3.841 4,55%
 Construcció 3.318 0,61%
 Serveis 28.868 4,80%
 Sense ocupació anterior 2.130 -12,31%
 Taxa d'atur registrat 11,22% 0,32pp
     Homes 9,44% -1,46pp
     Dones 13,23% 2,33pp

 Contractació registrada. Desembre 2018  Nombre de contractes % Variació interanual 
 Total contractes 16.427 -4,34%
 Homes 8.560 -5,20%
 Dones 7.867 -3,39%
 Menors de 20 anys 1.293 1,65%
 De 20 a 24 anys 3.328 -2,32%
 De 25 a 29 anys 2.497 -12,14%
 De 30 a 44 anys 5.741 -7,69%
 Majors de 45 anys 3.568 3,93%
 Estrangers 4.482 7,59%
 Agricultura 218 -13,49%
 Indústria 3.639 -6,43%
 Construcció 778 5,99%
 Serveis 11.792 -4,11%
 Indefinits 2.539 5,84%
 Temporals 13.888 -6,00%

 Beneficiaris prestacions per desocupació. Febrer  2020 Nombre beneficiaris % Variació interanual 
 Nivell contributiu 17.632 4,37%
 Nivell assistencial (Subsidi) 12.839 0,94%
 Renda activa 1.223 -19,70%
 Total prestacions 31.695 1,77%
 Taxa de cobertura total 83,62% 3,57pp

 Població activa local registrada  IVT 2019 % Variació interanual 
 Total 344.844 -1,03%
 Homes 182.917 -1,09%
 Dones 161.927 -0,97%
  Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball, Afers socials i Famílies, i Observatorio de las Ocupaciones - SEPE.
  pp: punts percentuals.