Informe sobre el mercat de treball
Tots els municipis de la província de Girona
 Municipis de l'àmbit:       

 Ocupats (3T 2019)  Nombre d'ocupats % Variació interanual 
Total ocupats 321.742 0,83%
Homes 174.795 0,78%
Dones 146.947 0,88%
Menys de 30 anys 50.365 -0,26%
De 30 a 44 anys 121.753 -1,67%
De 45 a 54 anys 87.931 2,09%
> 55 anys 61.621 5,18%
Estrangers 58.215 4,30%

 Llocs de treball: Assalariats 3T 2019  Nombre d'assalariats % Variació interanual 
 Assalariats Total 257.658 2,08%
 Agricultura 1.411 -0,56%
 Indústria 46.054 6,00%
 Construcció 17.454 4,33%
 Serveis 192.739 1,01%

 Llocs de treball: Autònoms 3T 2019  Nombre d'autònoms % Variació interanual 
 Autònoms Total 61.022 -3,10%
 Agricultura 3.176 -2,16%
 Indústria 4.381 -32,94%
 Construcció 9.750 0,83%
 Serveis 43.715 0,44%

 Atur registrat. Desembre 2019  Nombre d'aturats % Variació interanual 
 Total aturats 37.745 -2,92%
 Homes 17.094 -3,22%
 Dones 20.651 -2,67%
 Menors de 20 anys 809 -18,94%
 De 20 a 24 anys 2.371 -2,83%
 De 25 a 29 anys 3.265 3,82%
 De 30 a 44 anys 11.833 -7,21%
 Majors de 45 anys 19.467 -0,40%
 Estrangers 10.563 -5,30%
 Agricultura 1.171 -8,01%
 Indústria 3.647 -1,03%
 Construcció 3.332 -6,09%
 Serveis 27.515 -2,24%
 Sense ocupació anterior 2.080 -6,64%
 Taxa d'atur registrat 10,49% -0,32pp
     Homes 8,94% -1,87pp
     Dones 12,25% 1,44pp

 Contractació registrada. Desembre 2018  Nombre de contractes % Variació interanual 
 Total contractes 16.427 -4,34%
 Homes 8.560 -5,20%
 Dones 7.867 -3,39%
 Menors de 20 anys 1.293 1,65%
 De 20 a 24 anys 3.328 -2,32%
 De 25 a 29 anys 2.497 -12,14%
 De 30 a 44 anys 5.741 -7,69%
 Majors de 45 anys 3.568 3,93%
 Estrangers 4.482 7,59%
 Agricultura 218 -13,49%
 Indústria 3.639 -6,43%
 Construcció 778 5,99%
 Serveis 11.792 -4,11%
 Indefinits 2.539 5,84%
 Temporals 13.888 -6,00%

 Beneficiaris prestacions per desocupació. Desembre  2019 Nombre beneficiaris % Variació interanual 
 Nivell contributiu 18.643 5,13%
 Nivell assistencial (Subsidi) 12.481 2,82%
 Renda activa 1.269 -14,14%
 Total prestacions 32.394 3,24%
 Taxa de cobertura total 85,82% 5,12pp

 Població activa local registrada  IIIT 2019 % Variació interanual 
 Total 355.413 -0,13%
 Homes 188.954 -0,07%
 Dones 166.459 -0,20%
  Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball, Afers socials i Famílies, i Observatorio de las Ocupaciones - SEPE.
  pp: punts percentuals.