Informe sobre el mercat de treball
Tots els municipis de la província de Girona
 Municipis de l'àmbit:       

 Ocupats (4T 2017)  Nombre d'ocupats % Variació interanual 
Total ocupats 295.607 3,06%
Homes 160.869 3,22%
Dones 134.738 2,87%
Menys de 30 anys 45.776 5,36%
De 30 a 44 anys 117.329 0,25%
De 45 a 54 anys 79.146 3,86%
> 55 anys 53.291 6,45%
Estrangers 45.315 7,51%

 Llocs de treball: Assalariats 4T 2017  Nombre d'assalariats % Variació interanual 
 Assalariats Total 230.023 4,38%
 Agricultura 1.366 3,09%
 Indústria 41.792 4,52%
 Construcció 15.796 9,71%
 Serveis 171.069 3,89%

 Llocs de treball: Autònoms 4T 2017  Nombre d'autònoms % Variació interanual 
 Autònoms Total 61.299 0,31%
 Agricultura 3.272 -2,68%
 Indústria 6.881 1,12%
 Construcció 9.574 0,84%
 Serveis 41.572 0,30%

 Atur registrat. Març 2018  Nombre d'aturats % Variació interanual 
 Total aturats 38.820 -8,79%
 Homes 17.610 -11,20%
 Dones 21.210 -6,69%
 Menors de 20 anys 873 -25,58%
 De 20 a 24 anys 2.212 -9,20%
 De 25 a 29 anys 3.003 -9,38%
 De 30 a 44 anys 13.090 -7,25%
 Majors de 45 anys 19.642 -8,74%
 Estrangers 11.239 -8,63%
 Agricultura 1.380 -12,44%
 Indústria 3.875 -9,80%
 Construcció 3.804 -12,91%
 Serveis 27.297 -7,54%
 Sense ocupació anterior 2.464 -11,91%
 Taxa d'atur registrat 11,51% -1,11pp
     Homes 9,85% -2,77pp
     Dones 13,39% 0,76pp

 Contractació registrada. Març 2018  Nombre de contractes % Variació interanual 
 Total contractes 24.072 4,18%
 Homes 12.935 -0,24%
 Dones 11.137 9,83%
 Menors de 20 anys 1.567 30,37%
 De 20 a 24 anys 4.386 15,06%
 De 25 a 29 anys 3.774 2,42%
 De 30 a 44 anys 8.891 -5,21%
 Majors de 45 anys 5.454 8,49%
 Estrangers 6.868 9,09%
 Agricultura 339 -26,14%
 Indústria 4.509 -13,69%
 Construcció 1.340 -11,78%
 Serveis 17.884 12,45%
 Indefinits 4.450 15,70%
 Temporals 19.622 1,88%

 Beneficiaris prestacions per desocupació. Febrer  2018 Nombre beneficiaris % Variació interanual 
 Nivell contributiu 15.629 102,19%
 Nivell assistencial (Subsidi) 13.286 71,74%
 Renda activa 1.849 57,76%
 Total prestacions 31.191 86,69%
 Taxa de cobertura total 75,34% 37,75pp

 Població activa local registrada  IVT 2017 % Variació interanual 
 Total 333.960 -1,81%
 Homes 177.746 -1,57%
 Dones 156.214 -2,07%
  Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball, Afers socials i Famílies, i Observatorio de las Ocupaciones - SEPE.
  pp: punts percentuals.