Informe sobre el mercat de treball
Tots els municipis de la província de Girona
 Municipis de l'àmbit:       

 Ocupats (2T 2018)  Nombre d'ocupats % Variació interanual 
Total ocupats 329.090 3,16%
Homes 179.555 3,02%
Dones 149.535 3,32%
Menys de 30 anys 58.516 5,05%
De 30 a 44 anys 126.338 0,32%
De 45 a 54 anys 86.175 4,11%
> 55 anys 58.011 6,24%
Estrangers 57.805 6,93%

 Llocs de treball: Assalariats 3T 2018  Nombre d'assalariats % Variació interanual 
 Assalariats Total 252.411 3,19%
 Agricultura 1.419 3,28%
 Indústria 43.448 4,05%
 Construcció 16.729 7,62%
 Serveis 190.815 2,62%

 Llocs de treball: Autònoms 3T 2018  Nombre d'autònoms % Variació interanual 
 Autònoms Total 62.974 -0,13%
 Agricultura 3.246 -1,31%
 Indústria 6.533 -4,89%
 Construcció 9.670 0,01%
 Serveis 43.525 0,68%

 Atur registrat. Desembre 2018  Nombre d'aturats % Variació interanual 
 Total aturats 38.880 -6,86%
 Homes 17.663 -9,29%
 Dones 21.217 -4,73%
 Menors de 20 anys 998 22,30%
 De 20 a 24 anys 2.440 2,52%
 De 25 a 29 anys 3.145 -5,30%
 De 30 a 44 anys 12.752 -10,84%
 Majors de 45 anys 19.545 -6,58%
 Estrangers 11.154 -9,02%
 Agricultura 1.273 -18,50%
 Indústria 3.685 -6,14%
 Construcció 3.548 -15,46%
 Serveis 28.146 -5,22%
 Sense ocupació anterior 2.228 -5,59%
 Taxa d'atur registrat 10,52% -0,77pp
     Homes 8,99% -2,30pp
     Dones 12,26% 0,96pp

 Contractació registrada. Desembre 2018  Nombre de contractes % Variació interanual 
 Total contractes 16.427 -4,34%
 Homes 8.560 -5,20%
 Dones 7.867 -3,39%
 Menors de 20 anys 1.293 1,65%
 De 20 a 24 anys 3.328 -2,32%
 De 25 a 29 anys 2.497 -12,14%
 De 30 a 44 anys 5.741 -7,69%
 Majors de 45 anys 3.568 3,93%
 Estrangers 4.482 7,59%
 Agricultura 218 -13,49%
 Indústria 3.639 -6,43%
 Construcció 778 5,99%
 Serveis 11.792 -4,11%
 Indefinits 2.539 5,84%
 Temporals 13.888 -6,00%

 Beneficiaris prestacions per desocupació. Novembre  2018 Nombre beneficiaris % Variació interanual 
 Nivell contributiu 16.938 2,49%
 Nivell assistencial (Subsidi) 12.121 -9,59%
 Renda activa 1.515 -25,44%
 Total prestacions 30.613 -5,39%
 Taxa de cobertura total 78,47% 1,64pp

 Població activa local registrada  IIT 2018 % Variació interanual 
 Total 354.658 -2,29%
 Homes 188.735 -2,19%
 Dones 165.923 -2,41%
  Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball, Afers socials i Famílies, i Observatorio de las Ocupaciones - SEPE.
  pp: punts percentuals.