Informe sobre el mercat de treball
Tots els municipis de la província de Girona
 Municipis de l'àmbit:       

 Ocupats (2T 2017)  Nombre d'ocupats % Variació interanual 
Total ocupats 319.018 3,68%
Homes 174.290 3,80%
Dones 144.728 3,55%
Menys de 30 anys 55.704 6,46%
De 30 a 44 anys 125.934 0,67%
De 45 a 54 anys 82.777 4,95%
> 55 anys 54.603 6,32%
Estrangers 54.061 7,74%

 Llocs de treball: Assalariats 3T 2017  Nombre d'assalariats % Variació interanual 
 Assalariats Total 244.618 7,11%
 Agricultura 1.374 5,77%
 Indústria 41.757 4,26%
 Construcció 15.545 11,31%
 Serveis 185.942 7,44%

 Llocs de treball: Autònoms 3T 2017  Nombre d'autònoms % Variació interanual 
 Autònoms Total 63.058 1,20%
 Agricultura 3.289 -2,52%
 Indústria 6.869 1,57%
 Construcció 9.669 1,63%
 Serveis 43.231 1,34%

 Atur registrat. Octubre 2017  Nombre d'aturats % Variació interanual 
 Total aturats 40.165 -7,69%
 Homes 18.634 -10,63%
 Dones 21.531 -4,97%
 Menors de 20 anys 962 1,91%
 De 20 a 24 anys 2.438 -1,06%
 De 25 a 29 anys 3.203 -6,43%
 De 30 a 44 anys 13.275 -10,69%
 Majors de 45 anys 20.287 -7,00%
 Estrangers 11.440 -6,67%
 Agricultura 1.487 -8,04%
 Indústria 3.882 -11,31%
 Construcció 4.108 -16,13%
 Serveis 28.226 -5,93%
 Sense ocupació anterior 2.462 -5,71%
 Taxa d'atur registrat 11,34% -0,94pp
     Homes 9,89% -2,39pp
     Dones 12,98% 0,70pp

 Contractació registrada. Octubre 2017  Nombre de contractes % Variació interanual 
 Total contractes 23.668 10,07%
 Homes 12.281 9,43%
 Dones 11.387 10,78%
 Menors de 20 anys 1.520 17,83%
 De 20 a 24 anys 4.526 14,38%
 De 25 a 29 anys 3.877 9,61%
 De 30 a 44 anys 8.729 4,58%
 Majors de 45 anys 5.016 14,76%
 Estrangers 5.805 18,04%
 Agricultura 450 -10,71%
 Indústria 4.506 6,88%
 Construcció 1.443 20,25%
 Serveis 17.269 10,83%
 Indefinits 3.666 21,19%
 Temporals 20.002 8,25%

 Beneficiaris prestacions per desocupació. Setembre  2017 Nombre beneficiaris % Variació interanual 
 Nivell contributiu 10.429 -6,63%
 Nivell assistencial (Subsidi) 9.117 -15,63%
 Renda activa 2.004 -13,70%
 Total prestacions 21.807 -10,64%
 Taxa de cobertura total 59,84% 0,48pp

 Població activa local registrada  IIIT 2017 % Variació interanual 
 Total 339.931 -3,03%
 Homes 181.139 -2,95%
 Dones 158.792 -3,13%
  Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball, Afers socials i Famílies, i Observatorio de las Ocupaciones - SEPE.
  pp: punts percentuals.