Informe sobre el mercat de treball
Tots els municipis de la província de Girona
 Municipis de l'àmbit:       

 Ocupats (2T 2019)  Nombre d'ocupats % Variació interanual 
Total ocupats 335.669 2,00%
Homes 182.868 1,85%
Dones 152.801 2,18%
Menys de 30 anys 59.918 2,40%
De 30 a 44 anys 125.486 -0,67%
De 45 a 54 anys 88.762 3,00%
> 55 anys 61.447 5,92%
Estrangers 61.394 6,21%

 Llocs de treball: Assalariats 3T 2019  Nombre d'assalariats % Variació interanual 
 Assalariats Total 257.658 2,08%
 Agricultura 1.411 -0,56%
 Indústria 46.054 6,00%
 Construcció 17.454 4,33%
 Serveis 192.739 1,01%

 Llocs de treball: Autònoms 3T 2019  Nombre d'autònoms % Variació interanual 
 Autònoms Total 61.022 -3,10%
 Agricultura 3.176 -2,16%
 Indústria 4.381 -32,94%
 Construcció 9.750 0,83%
 Serveis 43.715 0,44%

 Atur registrat. Octubre 2019  Nombre d'aturats % Variació interanual 
 Total aturats 36.809 -1,63%
 Homes 16.545 -2,60%
 Dones 20.264 -0,83%
 Menors de 20 anys 1.013 -1,07%
 De 20 a 24 anys 2.364 -0,34%
 De 25 a 29 anys 3.101 5,05%
 De 30 a 44 anys 11.272 -6,59%
 Majors de 45 anys 19.059 0,29%
 Estrangers 9.896 -5,85%
 Agricultura 1.018 -16,83%
 Indústria 3.623 0,47%
 Construcció 3.413 -3,97%
 Serveis 26.567 -0,91%
 Sense ocupació anterior 2.188 -1,57%
 Taxa d'atur registrat 10,26% -0,17pp
     Homes 8,68% -1,75pp
     Dones 12,05% 1,62pp

 Contractació registrada. Desembre 2018  Nombre de contractes % Variació interanual 
 Total contractes 16.427 -4,34%
 Homes 8.560 -5,20%
 Dones 7.867 -3,39%
 Menors de 20 anys 1.293 1,65%
 De 20 a 24 anys 3.328 -2,32%
 De 25 a 29 anys 2.497 -12,14%
 De 30 a 44 anys 5.741 -7,69%
 Majors de 45 anys 3.568 3,93%
 Estrangers 4.482 7,59%
 Agricultura 218 -13,49%
 Indústria 3.639 -6,43%
 Construcció 778 5,99%
 Serveis 11.792 -4,11%
 Indefinits 2.539 5,84%
 Temporals 13.888 -6,00%

 Beneficiaris prestacions per desocupació. Setembre  2019 Nombre beneficiaris % Variació interanual 
 Nivell contributiu 11.973 6,27%
 Nivell assistencial (Subsidi) 8.960 6,96%
 Renda activa 1.313 -13,79%
 Total prestacions 22.246 4,39%
 Taxa de cobertura total 65,76% 4,44pp

 Població activa local registrada  IIIT 2019 % Variació interanual 
 Total 355.413 -0,13%
 Homes 188.954 -0,07%
 Dones 166.459 -0,20%
  Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball, Afers socials i Famílies, i Observatorio de las Ocupaciones - SEPE.
  pp: punts percentuals.