Informe sobre el mercat de treball
Tots els municipis de la província de Girona
 Municipis de l'àmbit:       

 Ocupats (2T 2017)  Nombre d'ocupats % Variació interanual 
Total ocupats 319.018 3,68%
Homes 174.290 3,80%
Dones 144.728 3,55%
Menys de 30 anys 55.704 6,46%
De 30 a 44 anys 125.934 0,67%
De 45 a 54 anys 82.777 4,95%
> 55 anys 54.603 6,32%
Estrangers 54.061 7,74%

 Llocs de treball: Assalariats 3T 2017  Nombre d'assalariats % Variació interanual 
 Assalariats Total 244.618 7,11%
 Agricultura 1.374 5,77%
 Indústria 41.757 4,26%
 Construcció 15.545 11,31%
 Serveis 185.942 7,44%

 Llocs de treball: Autònoms 3T 2017  Nombre d'autònoms % Variació interanual 
 Autònoms Total 63.058 1,20%
 Agricultura 3.289 -2,52%
 Indústria 6.869 1,57%
 Construcció 9.669 1,63%
 Serveis 43.231 1,34%

 Atur registrat. Desembre 2017  Nombre d'aturats % Variació interanual 
 Total aturats 41.742 -6,03%
 Homes 19.471 -8,84%
 Dones 22.271 -3,42%
 Menors de 20 anys 816 -9,63%
 De 20 a 24 anys 2.380 -2,02%
 De 25 a 29 anys 3.321 -4,35%
 De 30 a 44 anys 14.303 -6,49%
 Majors de 45 anys 20.922 -6,26%
 Estrangers 12.260 -5,17%
 Agricultura 1.562 -11,05%
 Indústria 3.926 -11,54%
 Construcció 4.197 -13,75%
 Serveis 29.697 -3,82%
 Sense ocupació anterior 2.360 -4,88%
 Taxa d'atur registrat 11,73% -0,75pp
     Homes 10,29% -2,19pp
     Dones 13,37% 0,89pp

 Contractació registrada. Desembre 2017  Nombre de contractes % Variació interanual 
 Total contractes 17.173 -0,32%
 Homes 9.030 0,58%
 Dones 8.143 -1,30%
 Menors de 20 anys 1.272 18,99%
 De 20 a 24 anys 3.407 2,74%
 De 25 a 29 anys 2.842 2,41%
 De 30 a 44 anys 6.219 -6,35%
 Majors de 45 anys 3.433 0,18%
 Estrangers 4.166 8,97%
 Agricultura 252 -16,00%
 Indústria 3.889 17,07%
 Construcció 734 -13,85%
 Serveis 12.298 -3,58%
 Indefinits 2.399 3,45%
 Temporals 14.774 -0,91%

 Beneficiaris prestacions per desocupació. Novembre  2017 Nombre beneficiaris % Variació interanual 
 Nivell contributiu 16.526 111,30%
 Nivell assistencial (Subsidi) 13.406 96,31%
 Renda activa 2.032 74,57%
 Total prestacions 32.356 104,05%
 Taxa de cobertura total 76,83% 41,83pp

 Població activa local registrada  IIIT 2017 % Variació interanual 
 Total 339.931 -3,03%
 Homes 181.139 -2,95%
 Dones 158.792 -3,13%
  Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball, Afers socials i Famílies, i Observatorio de las Ocupaciones - SEPE.
  pp: punts percentuals.