Informe sobre el mercat de treball
Tots els municipis de la província de Girona
 Municipis de l'àmbit:       

 Ocupats (1T 2019)  Nombre d'ocupats % Variació interanual 
Total ocupats 311.142 0,77%
Homes 170.160 1,07%
Dones 140.982 0,40%
Menys de 30 anys 48.698 0,78%
De 30 a 44 anys 119.813 -1,56%
De 45 a 54 anys 84.577 1,99%
> 55 anys 58.009 4,06%
Estrangers 51.983 3,91%

 Llocs de treball: Assalariats 2T 2019  Nombre d'assalariats % Variació interanual 
 Assalariats Total 273.572 3,49%
 Agricultura 1.499 0,27%
 Indústria 46.058 5,45%
 Construcció 18.380 5,94%
 Serveis 207.635 2,88%

 Llocs de treball: Autònoms 2T 2019  Nombre d'autònoms % Variació interanual 
 Autònoms Total 62.530 -1,40%
 Agricultura 3.195 -1,72%
 Indústria 5.288 -21,05%
 Construcció 9.833 0,74%
 Serveis 44.214 1,15%

 Atur registrat. Agost 2019  Nombre d'aturats % Variació interanual 
 Total aturats 32.106 -2,78%
 Homes 14.218 -3,87%
 Dones 17.888 -1,89%
 Menors de 20 anys 623 -3,56%
 De 20 a 24 anys 1.343 4,03%
 De 25 a 29 anys 2.435 0,83%
 De 30 a 44 anys 10.007 -7,34%
 Majors de 45 anys 17.698 -0,97%
 Estrangers 7.932 -5,84%
 Agricultura 828 -14,46%
 Indústria 3.430 -3,16%
 Construcció 3.673 -8,65%
 Serveis 22.162 -1,05%
 Sense ocupació anterior 2.013 -3,91%
 Taxa d'atur registrat 9,29% -0,27pp
     Homes 7,74% -1,81pp
     Dones 11,04% 1,49pp

 Contractació registrada. Desembre 2018  Nombre de contractes % Variació interanual 
 Total contractes 16.427 -4,34%
 Homes 8.560 -5,20%
 Dones 7.867 -3,39%
 Menors de 20 anys 1.293 1,65%
 De 20 a 24 anys 3.328 -2,32%
 De 25 a 29 anys 2.497 -12,14%
 De 30 a 44 anys 5.741 -7,69%
 Majors de 45 anys 3.568 3,93%
 Estrangers 4.482 7,59%
 Agricultura 218 -13,49%
 Indústria 3.639 -6,43%
 Construcció 778 5,99%
 Serveis 11.792 -4,11%
 Indefinits 2.539 5,84%
 Temporals 13.888 -6,00%

 Beneficiaris prestacions per desocupació. Juliol  2019 Nombre beneficiaris % Variació interanual 
 Nivell contributiu 11.776 6,67%
 Nivell assistencial (Subsidi) 8.115 14,81%
 Renda activa 1.374 -12,82%
 Total prestacions 21.266 6,62%
 Taxa de cobertura total 69,26% 6,60pp

 Població activa local registrada  IT 2019 % Variació interanual 
 Total 350.182 -0,41%
 Homes 185.864 -0,22%
 Dones 164.318 -0,64%
  Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball, Afers socials i Famílies, i Observatorio de las Ocupaciones - SEPE.
  pp: punts percentuals.