Informe sobre el mercat de treball
Tots els municipis de la província de Girona
 Municipis de l'àmbit:       

 Ocupats (3T 2018)  Nombre d'ocupats % Variació interanual 
Total ocupats 319.106 2,52%
Homes 173.438 2,69%
Dones 145.668 2,32%
Menys de 30 anys 50.496 4,21%
De 30 a 44 anys 123.815 -0,26%
De 45 a 54 anys 86.130 3,66%
> 55 anys 58.588 5,55%
Estrangers 55.813 3,33%

 Llocs de treball: Assalariats 4T 2018  Nombre d'assalariats % Variació interanual 
 Assalariats Total 238.768 3,80%
 Agricultura 1.410 3,22%
 Indústria 43.615 4,36%
 Construcció 17.199 8,88%
 Serveis 176.544 3,20%

 Llocs de treball: Autònoms 4T 2018  Nombre d'autònoms % Variació interanual 
 Autònoms Total 61.605 0,50%
 Agricultura 3.229 -1,31%
 Indústria 6.422 -6,67%
 Construcció 9.698 1,30%
 Serveis 42.256 1,65%

 Atur registrat. Febrer 2019  Nombre d'aturats % Variació interanual 
 Total aturats 38.905 -6,03%
 Homes 17.327 -8,09%
 Dones 21.578 -4,30%
 Menors de 20 anys 1.060 17,13%
 De 20 a 24 anys 2.596 3,18%
 De 25 a 29 anys 3.299 -2,16%
 De 30 a 44 anys 12.531 -10,99%
 Majors de 45 anys 19.419 -5,41%
 Estrangers 11.040 -8,84%
 Agricultura 1.175 -17,77%
 Indústria 3.730 -4,87%
 Construcció 3.353 -14,25%
 Serveis 28.347 -4,56%
 Sense ocupació anterior 2.300 -5,70%
 Taxa d'atur registrat 11,28% -0,72pp
     Homes 9,49% -2,51pp
     Dones 13,30% 1,29pp

 Contractació registrada. Desembre 2018  Nombre de contractes % Variació interanual 
 Total contractes 16.427 -4,34%
 Homes 8.560 -5,20%
 Dones 7.867 -3,39%
 Menors de 20 anys 1.293 1,65%
 De 20 a 24 anys 3.328 -2,32%
 De 25 a 29 anys 2.497 -12,14%
 De 30 a 44 anys 5.741 -7,69%
 Majors de 45 anys 3.568 3,93%
 Estrangers 4.482 7,59%
 Agricultura 218 -13,49%
 Indústria 3.639 -6,43%
 Construcció 778 5,99%
 Serveis 11.792 -4,11%
 Indefinits 2.539 5,84%
 Temporals 13.888 -6,00%

 Beneficiaris prestacions per desocupació. Gener  2019 Nombre beneficiaris % Variació interanual 
 Nivell contributiu 18.880 5,83%
 Nivell assistencial (Subsidi) 12.910 -6,07%
 Renda activa 1.487 -21,20%
 Total prestacions 33.293 -1,76%
 Taxa de cobertura total 84,88% 4,15pp

 Població activa local registrada  IVT 2018 % Variació interanual 
 Total 340.101 -1,38%
 Homes 180.587 -1,27%
 Dones 159.514 -1,49%
  Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball, Afers socials i Famílies, i Observatorio de las Ocupaciones - SEPE.
  pp: punts percentuals.