Síntesi d'indicadors
Preses, les
Pàgina 1 de 2
Demografia 2013

Població 1779
Superfície (km2) 9,39
Altitud (m) 474
Densitat de població 189
Creixement anual acumulatiu població 2003-2013 3,44%

Estructura d'edats
Percentatge de joves 18,83%
Percentatge d'adults 64,02%
Índex d'envelliment 91,04%
Índex de recanvi de la població en edats actives 120,27%
Edat mitjana 41,1
% de població nascuda al mateix municipi 30,13

Naixements 2012 15
Defuncions 2012 21

% de població estrangera/total 2013 4,16%
% de població estrangera per continents 2013

Mercat de treball
Assalariats 3r trim. 2014
 AbsolutsPes sobre totalVar. interanual
Agricultura 54 4,88% -8,47%
Indústria 664 60,04% 9,03%
Construcció 48 4,34% -5,88%
Serveis 340 30,74% -3,95%
Total 1106 100% 3,08%

Autònoms 3r trim. 2014
 AbsolutsPes sobre totalVar. interanual
Agricultura 7 4,46% 0%
Indústria 27 17,2% -6,9%
Construcció 26 16,56% -13,33%
Serveis 97 61,78% 1,04%
Total 157 100% -3,09%

Atur registrat. Desembre 2014
 AbsolutsTaxa d'atur*Var. interanual
Homes 27 5,58% -10%
Dones 39 8,65% 0%
Menors de 24 anys 6 9,38% 0%
Majors de 54 anys 14 10,77% 7,69%
Total 66 7,05% -4,35%

Evolució de l'atur registrat (11-2013 -> base 100)


Característiques dels aturats. Desembre 2014
 AbsolutsPes sobre totalVar. interanual
Estrangers 3 4,55% 0%
Treballadors no qualificats 12 18,18% -14,29%
Treballadors qualificats 9 13,64% 28,57%
Educació general 30 45,45% -14,29%
Estudis primaris complets 12 18,18% 20%
Agricultura 1 1,52% 0%
Indústria 15 22,73% 7,14%
Construcció 9 13,64% -10%
Serveis 40 60,61% -9,09%
Sense ocupació anterior 1 1,52% ND

  Font de les dades: Diputació de Girona. Elaboració pròpia