Síntesi d'indicadors
Masarac
Pàgina 1 de 2
Demografia 2013

Població 296
Superfície (km2) 12,55
Altitud (m) 85
Densitat de població 24
Creixement anual acumulatiu població 2003-2013 4,21%

Estructura d'edats
Percentatge de joves 13,85%
Percentatge d'adults 64,86%
Índex d'envelliment 153,66%
Índex de recanvi de la població en edats actives 93,75%
Edat mitjana 44,8
% de població nascuda al mateix municipi 33,78

Naixements 2012 4
Defuncions 2012 3

% de població estrangera/total 2013 19,26%
% de població estrangera per continents 2013

Mercat de treball
Assalariats 3r trim. 2014
 AbsolutsPes sobre totalVar. interanual
Agricultura 8 24,24% 14,29%
Indústria 1 3,03% 0%
Construcció 10 30,3% -9,09%
Serveis 14 42,42% -6,67%
Total 33 100% -2,94%

Autònoms 3r trim. 2014
 AbsolutsPes sobre totalVar. interanual
Agricultura 19 47,5% 0%
Indústria 3 7,5% 0%
Construcció 3 7,5% -50%
Serveis 15 37,5% 0%
Total 40 100% -6,98%

Atur registrat. Desembre 2014
 AbsolutsTaxa d'atur*Var. interanual
Homes 7 7,45% -22,22%
Dones 7 10,45% 133,33%
Menors de 24 anys 2 16,67% 100%
Majors de 54 anys 3 14,29% 50%
Total 14 8,75% 16,67%

Evolució de l'atur registrat (11-2013 -> base 100)


Característiques dels aturats. Desembre 2014
 AbsolutsPes sobre totalVar. interanual
Estrangers 5 35,71% -28,57%
Treballadors no qualificats 4 28,57% -33,33%
Treballadors qualificats 2 14,29% 0%
Educació general 4 28,57% -33,33%
Estudis primaris complets 2 14,29% 0%
Agricultura 3 21,43% 0%
Indústria 1 7,14% 0%
Construcció 4 28,57% 33,33%
Serveis 6 42,86% 20%
Sense ocupació anterior 0 0,00% ND

  Font de les dades: Diputació de Girona. Elaboració pròpia