Síntesi d'indicadors
Llosses, les
Pàgina 1 de 2
Demografia 2013

Població 214
Superfície (km2) 114,02
Altitud (m) 895
Densitat de població 2
Creixement anual acumulatiu població 2003-2013 -4,93%

Estructura d'edats
Percentatge de joves 10,75%
Percentatge d'adults 72,9%
Índex d'envelliment 152,17%
Índex de recanvi de la població en edats actives 1033,33%
Edat mitjana 46,3
% de població nascuda al mateix municipi 23,83

Naixements 2012 2
Defuncions 2012 3

% de població estrangera/total 2013 5,14%
% de població estrangera per continents 2013

Mercat de treball
Assalariats 3r trim. 2014
 AbsolutsPes sobre totalVar. interanual
Agricultura 0 0% ND
Indústria 0 0% ND
Construcció 0 0% ND
Serveis 11 100% 10%
Total 11 100% 10%

Autònoms 3r trim. 2014
 AbsolutsPes sobre totalVar. interanual
Agricultura 18 81,82% -21,74%
Indústria 2 9,09% 0%
Construcció 0 0% ND
Serveis 2 9,09% 0%
Total 22 100% -18,52%

Atur registrat. Desembre 2014
 AbsolutsTaxa d'atur*Var. interanual
Homes 8 9,64% 60%
Dones 4 8,89% -20%
Menors de 24 anys 1 20% ND
Majors de 54 anys 0 0% -100%
Total 12 9,38% 20%

Evolució de l'atur registrat (11-2013 -> base 100)


Característiques dels aturats. Desembre 2014
 AbsolutsPes sobre totalVar. interanual
Estrangers 1 8,33% ND
Treballadors no qualificats 1 8,33% -50%
Treballadors qualificats 3 25,00% ND
Educació general 4 33,33% -50%
Estudis primaris complets 0 0,00% -100%
Agricultura 2 16,67% 100%
Indústria 1 8,33% ND
Construcció 1 8,33% 0%
Serveis 8 66,67% 0%
Sense ocupació anterior 0 0,00% ND

  Font de les dades: Diputació de Girona. Elaboració pròpia