Síntesi d'indicadors
Jonquera, la
Pàgina 1 de 2
Demografia 2013

Població 3135
Superfície (km2) 56,93
Altitud (m) 110
Densitat de població 55
Creixement anual acumulatiu població 2003-2013 2,42%

Estructura d'edats
Percentatge de joves 18,09%
Percentatge d'adults 68,07%
Índex d'envelliment 76,54%
Índex de recanvi de la població en edats actives 96,03%
Edat mitjana 38,8
% de població nascuda al mateix municipi 27,4

Naixements 2012 51
Defuncions 2012 25

% de població estrangera/total 2013 34,9%
% de població estrangera per continents 2013

Mercat de treball
Assalariats 3r trim. 2014
 AbsolutsPes sobre totalVar. interanual
Agricultura 11 0,49% ND
Indústria 30 1,33% 11,11%
Construcció 18 0,8% -55%
Serveis 2197 97,38% -0,81%
Total 2256 100% -1,14%

Autònoms 3r trim. 2014
 AbsolutsPes sobre totalVar. interanual
Agricultura 2 0,71% 100%
Indústria 11 3,9% -8,33%
Construcció 37 13,12% 8,82%
Serveis 232 82,27% -4,92%
Total 282 100% -3,09%

Atur registrat. Desembre 2014
 AbsolutsTaxa d'atur*Var. interanual
Homes 156 16,68% 0,65%
Dones 114 14,2% 2,7%
Menors de 24 anys 12 8,11% 50%
Majors de 54 anys 52 23,85% 4%
Total 270 15,54% 1,5%

Evolució de l'atur registrat (11-2013 -> base 100)


Característiques dels aturats. Desembre 2014
 AbsolutsPes sobre totalVar. interanual
Estrangers 125 46,30% -6,72%
Treballadors no qualificats 85 31,48% 3,66%
Treballadors qualificats 28 10,37% 16,67%
Educació general 127 47,04% -1,55%
Estudis primaris complets 51 18,89% 0%
Agricultura 7 2,59% -22,22%
Indústria 6 2,22% 0%
Construcció 18 6,67% -21,74%
Serveis 225 83,33% 4,17%
Sense ocupació anterior 14 5,19% 16,67%

  Font de les dades: Diputació de Girona. Elaboració pròpia