Síntesi d'indicadors
Fortià
Pàgina 1 de 2
Demografia 2013

Població 682
Superfície (km2) 10,76
Altitud (m) 8
Densitat de població 63
Creixement anual acumulatiu població 2003-2013 6,31%

Estructura d'edats
Percentatge de joves 17,3%
Percentatge d'adults 61,14%
Índex d'envelliment 124,58%
Índex de recanvi de la població en edats actives 143,33%
Edat mitjana 43,9
% de població nascuda al mateix municipi 28,15

Naixements 2012 6
Defuncions 2012 8

% de població estrangera/total 2013 10,85%
% de població estrangera per continents 2013

Mercat de treball
Assalariats 3r trim. 2014
 AbsolutsPes sobre totalVar. interanual
Agricultura 0 0% -100%
Indústria 6 5,56% 50%
Construcció 10 9,26% -33,33%
Serveis 92 85,19% -2,13%
Total 108 100% -6,9%

Autònoms 3r trim. 2014
 AbsolutsPes sobre totalVar. interanual
Agricultura 13 16,88% -7,14%
Indústria 7 9,09% 0%
Construcció 22 28,57% 22,22%
Serveis 35 45,45% 6,06%
Total 77 100% 6,94%

Atur registrat. Desembre 2014
 AbsolutsTaxa d'atur*Var. interanual
Homes 18 10,34% 0%
Dones 13 7,88% -35%
Menors de 24 anys 2 8,33% 0%
Majors de 54 anys 9 14,29% 12,5%
Total 31 9,12% -18,42%

Evolució de l'atur registrat (11-2013 -> base 100)


Característiques dels aturats. Desembre 2014
 AbsolutsPes sobre totalVar. interanual
Estrangers 3 9,68% -40%
Treballadors no qualificats 10 32,26% 0%
Treballadors qualificats 7 22,58% 0%
Educació general 20 64,52% -23,08%
Estudis primaris complets 4 12,90% -33,33%
Agricultura 0 0,00% -100%
Indústria 4 12,90% 0%
Construcció 3 9,68% -40%
Serveis 23 74,19% -8%
Sense ocupació anterior 1 3,23% -66,67%

  Font de les dades: Diputació de Girona. Elaboració pròpia