Síntesi d'indicadors
Esponellà
Pàgina 1 de 2
Demografia 2013

Població 447
Superfície (km2) 16,06
Altitud (m) 142
Densitat de població 28
Creixement anual acumulatiu població 2003-2013 1,45%

Estructura d'edats
Percentatge de joves 19,69%
Percentatge d'adults 59,96%
Índex d'envelliment 103,41%
Índex de recanvi de la població en edats actives 186,67%
Edat mitjana 43
% de població nascuda al mateix municipi 37,36

Naixements 2012 3
Defuncions 2012 8

% de població estrangera/total 2013 8,95%
% de població estrangera per continents 2013

Mercat de treball
Assalariats 3r trim. 2014
 AbsolutsPes sobre totalVar. interanual
Agricultura 6 8,22% 50%
Indústria 2 2,74% 0%
Construcció 5 6,85% 0%
Serveis 60 82,19% 20%
Total 73 100% 19,67%

Autònoms 3r trim. 2014
 AbsolutsPes sobre totalVar. interanual
Agricultura 14 33,33% -12,5%
Indústria 4 9,52% 0%
Construcció 7 16,67% 0%
Serveis 17 40,48% -15%
Total 42 100% -10,64%

Atur registrat. Desembre 2014
 AbsolutsTaxa d'atur*Var. interanual
Homes 8 6,84% -11,11%
Dones 12 11,76% 33,33%
Menors de 24 anys 0 0% -100%
Majors de 54 anys 7 17,07% 16,67%
Total 20 9,26% 11,11%

Evolució de l'atur registrat (11-2013 -> base 100)


Característiques dels aturats. Desembre 2014
 AbsolutsPes sobre totalVar. interanual
Estrangers 3 15,00% 200%
Treballadors no qualificats 3 15,00% -40%
Treballadors qualificats 3 15,00% 50%
Educació general 13 65,00% 30%
Estudis primaris complets 0 0,00% -100%
Agricultura 2 10,00% 100%
Indústria 3 15,00% -25%
Construcció 1 5,00% -66,67%
Serveis 14 70,00% 40%
Sense ocupació anterior 0 0,00% ND

  Font de les dades: Diputació de Girona. Elaboració pròpia