Síntesi Municipal IV
Vilablareix
Programa
XIFRA

Qualitat de vida

Equipaments esportius 2023 36
   Pavellons 1
   Pistes poliesportives 3
   Camps poliesportius 3
   Sales esportives 5
   Frontons 0
   Pistes de tennis 1
   Pistes d'esquaix 0
   Pistes de pàdel 4
   Piscines a l'aire lliure 5
   Piscines cobertes 0
   Espais d'atletisme 0
   Espais de petanca 5
   Altres espais esportius 0
   Àrees d'activitat esportiva 9
Biblioteques 2022 0
Pública local 0
Pública Generalitat 0
Privada 0
Resta ND
Biblioteques per 10 mil hab. 0,00
Assistencial 2022
Places en residències per a gent gran ND
Centres de dia per a gent gran ND
Cent. ocupacionals per a persones amb disminució ND
Pensions no contributives de la Seguretat Social ND
Pensions assistencials per vellesa i malaltia 0
Residus 2022
Total residus any (milers de tones) 1
Variació anual 9,27%
Variació 2020-2022 17,35%
Residus. Kg/hab/dia 0,83
% recollida selectiva s/total 92,90%
Variació 2020-2022 18,25

Cadastre 2023

Parcel·les cadastre rústic 319
Subparcel·les cadastre rústic 611
Valor cadastral mitjà 1.946 €
Parcel·les urbanes (Unitats) 1.046
Valor cadastral mitjà 66.193 €
Superfície parcel·les urbanes (ha) 104
Superfície parcel·les sense edificar (ha) 43
Superfície parcel·les edificades (ha) 61
Béns immobles (Unitats) 2.238
Valor cadastral mitjà 123.546 €
Residencial 1.375
No residencial 1.278
Magatzem 61,42%
Comercial 2,50%
Sòl vacant 18,39%
Industrial 13,85%
Oficines 2,19%
Resta 1,64%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades del Consell Català de l'Esport, Dep. Benestar Social i Família, Agència de Residus de Catalunya i Dirección General del Catastro