Síntesi Municipal IV
Riudarenes
Programa
XIFRA

Qualitat de vida

Equipaments esportius 2021 29
   Pavellons 1
   Pistes poliesportives 4
   Camps poliesportius 3
   Sales esportives 3
   Frontons 0
   Pistes de tennis 0
   Pistes d'esquaix 0
   Pistes de pàdel 0
   Piscines a l'aire lliure 10
   Piscines cobertes 0
   Espais d'atletisme 0
   Espais de petanca 6
   Altres espais esportius 1
   Àrees d'activitat esportiva 1
Biblioteques 2018 0
Pública local 0
Pública Generalitat 0
Privada 0
Resta 0
Biblioteques per 10 mil hab. 0,00
Assistencial 2021
Places en residències per a gent gran ND
Centres de dia per a gent gran ND
Cent. ocupacionals per a persones amb disminució ND
Pensions no contributives de la Seguretat Social 20
Pensions assistencials per vellesa i malaltia 0
Residus 2020
Total residus any (milers de tones) 1
Variació anual 26,21%
Variació 2018-2020 14,39%
Residus. Kg/hab/dia 1,86
% recollida selectiva s/total 30,78%
Variació 2018-2020 4,12

Cadastre 2021

Parcel·les cadastre rústic 873
Subparcel·les cadastre rústic 2.644
Valor cadastral mitjà 4.429 €
Parcel·les urbanes (Unitats) 2.075
Valor cadastral mitjà 33.886 €
Superfície parcel·les urbanes (ha) 235
Superfície parcel·les sense edificar (ha) 93
Superfície parcel·les edificades (ha) 142
Béns immobles (Unitats) 2.544
Valor cadastral mitjà 78.353 €
Residencial 1.525
No residencial 1.019
Magatzem 12,66%
Comercial 1,37%
Sòl vacant 74,58%
Industrial 7,65%
Oficines 0,10%
Resta ND

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades del Consell Català de l'Esport, Dep. Benestar Social i Família, Agència de Residus de Catalunya i Dirección General del Catastro