Síntesi Municipal IV
Figueres
Programa
XIFRA

Qualitat de vida

Equipaments esportius 2023 212
   Pavellons 2
   Pistes poliesportives 47
   Camps poliesportius 14
   Sales esportives 82
   Frontons 1
   Pistes de tennis 4
   Pistes d'esquaix 1
   Pistes de pàdel 12
   Piscines a l'aire lliure 11
   Piscines cobertes 5
   Espais d'atletisme 7
   Espais de petanca 5
   Altres espais esportius 6
   Àrees d'activitat esportiva 15
Biblioteques 2022 5
Pública local 1
Pública Generalitat 3
Privada 0
Resta ND
Biblioteques per 10 mil hab. 1,05
Assistencial 2022
Places en residències per a gent gran 208
Centres de dia per a gent gran 2
Cent. ocupacionals per a persones amb disminució 2
Pensions no contributives de la Seguretat Social 593
Pensions assistencials per vellesa i malaltia 0
Residus 2022
Total residus any (milers de tones) 22
Variació anual -0,45%
Variació 2020-2022 0,16%
Residus. Kg/hab/dia 1,27
% recollida selectiva s/total 31,22%
Variació 2020-2022 -26,33

Cadastre 2023

Parcel·les cadastre rústic 1.294
Subparcel·les cadastre rústic 1.787
Valor cadastral mitjà 6.244 €
Parcel·les urbanes (Unitats) 5.904
Valor cadastral mitjà 803.928 €
Superfície parcel·les urbanes (ha) 489
Superfície parcel·les sense edificar (ha) 134
Superfície parcel·les edificades (ha) 355
Béns immobles (Unitats) 33.791
Valor cadastral mitjà 1.369.643 €
Residencial 20.819
No residencial 13.001
Magatzem 71,77%
Comercial 12,45%
Sòl vacant 5,15%
Industrial 6,75%
Oficines 1,95%
Resta 1,93%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades del Consell Català de l'Esport, Dep. Benestar Social i Família, Agència de Residus de Catalunya i Dirección General del Catastro