Síntesi Municipal IV
Figueres
Programa
XIFRA

Qualitat de vida

Equipaments esportius 2022 206
   Pavellons 2
   Pistes poliesportives 47
   Camps poliesportius 14
   Sales esportives 76
   Frontons 1
   Pistes de tennis 4
   Pistes d'esquaix 1
   Pistes de pàdel 12
   Piscines a l'aire lliure 11
   Piscines cobertes 5
   Espais d'atletisme 7
   Espais de petanca 5
   Altres espais esportius 15
   Àrees d'activitat esportiva 6
Biblioteques 2020 5
Pública local 1
Pública Generalitat 3
Privada 1
Resta 0
Biblioteques per 10 mil hab. 1,12
Assistencial 2022
Places en residències per a gent gran 208
Centres de dia per a gent gran 2
Cent. ocupacionals per a persones amb disminució 2
Pensions no contributives de la Seguretat Social 593
Pensions assistencials per vellesa i malaltia 0
Residus 2022
Total residus any (milers de tones) 22
Variació anual -0,45%
Variació 2020-2022 0,16%
Residus. Kg/hab/dia 1,36
% recollida selectiva s/total 31,22%
Variació 2020-2022 -26,33

Cadastre 2022

Parcel·les cadastre rústic 1.288
Subparcel·les cadastre rústic 1.784
Valor cadastral mitjà 6.226 €
Parcel·les urbanes (Unitats) 5.888
Valor cadastral mitjà 800.590 €
Superfície parcel·les urbanes (ha) 488
Superfície parcel·les sense edificar (ha) 134
Superfície parcel·les edificades (ha) 354
Béns immobles (Unitats) 33.691
Valor cadastral mitjà 1.364.171 €
Residencial 21.048
No residencial 12.736
Magatzem 71,11%
Comercial 12,74%
Sòl vacant 5,22%
Industrial 7,03%
Oficines 1,99%
Resta 1,91%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades del Consell Català de l'Esport, Dep. Benestar Social i Família, Agència de Residus de Catalunya i Dirección General del Catastro