Síntesi Municipal IV
Vall d'en Bas, la
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Qualitat de vida

Equipaments esportius 2023 43
   Pavellons 1
   Pistes poliesportives 6
   Camps poliesportius 6
   Sales esportives 4
   Frontons 0
   Pistes de tennis 0
   Pistes d'esquaix 0
   Pistes de pàdel 0
   Piscines a l'aire lliure 8
   Piscines cobertes 0
   Espais d'atletisme 0
   Espais de petanca 0
   Altres espais esportius 7
   Àrees d'activitat esportiva 11
Biblioteques 2020 0
Pública local 0
Pública Generalitat 0
Privada 0
Resta 0
Biblioteques per 10 mil hab. 0,00
Assistencial 2022
Places en residències per a gent gran 52
Centres de dia per a gent gran 1
Cent. ocupacionals per a persones amb disminució 0
Pensions no contributives de la Seguretat Social ND
Pensions assistencials per vellesa i malaltia 0
Residus 2022
Total residus any (milers de tones) 1
Variació anual -8,53%
Variació 2020-2022 -10,95%
Residus. Kg/hab/dia 1,16
% recollida selectiva s/total 58,13%
Variació 2020-2022 6,14

Cadastre 2023

Parcel·les cadastre rústic 1.793
Subparcel·les cadastre rústic 3.689
Valor cadastral mitjà 10.944 €
Parcel·les urbanes (Unitats) 1.821
Valor cadastral mitjà 40.199 €
Superfície parcel·les urbanes (ha) 125
Superfície parcel·les sense edificar (ha) 26
Superfície parcel·les edificades (ha) 99
Béns immobles (Unitats) 2.278
Valor cadastral mitjà 97.144 €
Residencial 1.545
No residencial 744
Magatzem 21,51%
Comercial 2,55%
Sòl vacant 44,49%
Industrial 21,10%
Oficines 0,40%
Resta 9,95%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades del Consell Català de l'Esport, Dep. Benestar Social i Família, Agència de Residus de Catalunya i Dirección General del Catastro