Síntesi Municipal IV
Santa Pau
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Qualitat de vida

Equipaments esportius 2021 59
   Pavellons 1
   Pistes poliesportives 5
   Camps poliesportius 5
   Sales esportives 5
   Frontons 0
   Pistes de tennis 4
   Pistes d'esquaix 0
   Pistes de pàdel 1
   Piscines a l'aire lliure 13
   Piscines cobertes 0
   Espais d'atletisme 0
   Espais de petanca 0
   Altres espais esportius 23
   Àrees d'activitat esportiva 2
Biblioteques 2018 0
Pública local 0
Pública Generalitat 0
Privada 0
Resta 0
Biblioteques per 10 mil hab. 0,00
Assistencial 2021
Places en residències per a gent gran 0
Centres de dia per a gent gran 0
Cent. ocupacionals per a persones amb disminució 2
Pensions no contributives de la Seguretat Social ND
Pensions assistencials per vellesa i malaltia 0
Residus 2021
Total residus any (milers de tones) 1
Variació anual 5,41%
Variació 2019-2021 108,19%
Residus. Kg/hab/dia 1,27
% recollida selectiva s/total 58,34%
Variació 2019-2021 21,46

Cadastre 2022

Parcel·les cadastre rústic 998
Subparcel·les cadastre rústic 3.130
Valor cadastral mitjà 3.755 €
Parcel·les urbanes (Unitats) 1.054
Valor cadastral mitjà 11.348 €
Superfície parcel·les urbanes (ha) 55
Superfície parcel·les sense edificar (ha) 16
Superfície parcel·les edificades (ha) 39
Béns immobles (Unitats) 1.153
Valor cadastral mitjà 43.055 €
Residencial 796
No residencial 364
Magatzem 9,34%
Comercial 3,57%
Sòl vacant 64,56%
Industrial 12,91%
Oficines 0,27%
Resta ND

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades del Consell Català de l'Esport, Dep. Benestar Social i Família, Agència de Residus de Catalunya i Dirección General del Catastro