Síntesi Municipal IV
Santa Pau
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Qualitat de vida

Equipaments esportius 2020 59
   Pavellons 1
   Pistes poliesportives 5
   Camps poliesportius 5
   Sales esportives 5
   Frontons 0
   Pistes de tennis 4
   Pistes d'esquaix 0
   Pistes de pàdel 1
   Piscines a l'aire lliure 13
   Piscines cobertes 0
   Espais d'atletisme 0
   Espais de petanca 0
   Altres espais esportius 23
   Àrees d'activitat esportiva 2
Biblioteques 2018 0
Pública local 0
Pública Generalitat 0
Privada 0
Resta 0
Biblioteques per 10 mil hab. 0,00
Assistencial 2020
Places en residències per a gent gran 0
Centres de dia per a gent gran 0
Cent. ocupacionals per a persones amb disminució 2
Pensions no contributives de la Seguretat Social ND
Pensions assistencials per vellesa i malaltia 0
Residus 2019
Total residus any (milers de tones) 0
Variació anual -55,94%
Variació 2017-2019 -50,41%
Residus. Kg/hab/dia 0,61
% recollida selectiva s/total 100,00%
Variació 2017-2019 1,89

Cadastre 2020

Parcel·les cadastre rústic 990
Subparcel·les cadastre rústic 3.119
Valor cadastral mitjà 3.729 €
Parcel·les urbanes (Unitats) 1.051
Valor cadastral mitjà 11.238 €
Superfície parcel·les urbanes (ha) 55
Superfície parcel·les sense edificar (ha) 16
Superfície parcel·les edificades (ha) 38
Béns immobles (Unitats) 1.146
Valor cadastral mitjà 42.997 €
Residencial 785
No residencial 361
Magatzem 8,86%
Comercial 3,05%
Sòl vacant 64,82%
Industrial 13,85%
Oficines 0,28%
Resta ND

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades del Consell Català de l'Esport, Dep. Benestar Social i Família, Agència de Residus de Catalunya i Dirección General del Catastro