Síntesi Municipal IV
Pont de Molins
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Qualitat de vida

Equipaments esportius 2023 20
   Pavellons 1
   Pistes poliesportives 3
   Camps poliesportius 1
   Sales esportives 1
   Frontons 0
   Pistes de tennis 1
   Pistes d'esquaix 0
   Pistes de pàdel 0
   Piscines a l'aire lliure 1
   Piscines cobertes 0
   Espais d'atletisme 0
   Espais de petanca 2
   Altres espais esportius 0
   Àrees d'activitat esportiva 10
Biblioteques 2022 0
Pública local 0
Pública Generalitat 0
Privada 0
Resta ND
Biblioteques per 10 mil hab. 0,00
Assistencial 2022
Places en residències per a gent gran ND
Centres de dia per a gent gran ND
Cent. ocupacionals per a persones amb disminució ND
Pensions no contributives de la Seguretat Social 6
Pensions assistencials per vellesa i malaltia 0
Residus 2022
Total residus any (milers de tones) 0
Variació anual 1,21%
Variació 2020-2022 0,59%
Residus. Kg/hab/dia 1,82
% recollida selectiva s/total 30,61%
Variació 2020-2022 -9,82

Cadastre 2023

Parcel·les cadastre rústic 583
Subparcel·les cadastre rústic 1.132
Valor cadastral mitjà 1.506 €
Parcel·les urbanes (Unitats) 429
Valor cadastral mitjà 6.173 €
Superfície parcel·les urbanes (ha) 76
Superfície parcel·les sense edificar (ha) 44
Superfície parcel·les edificades (ha) 32
Béns immobles (Unitats) 457
Valor cadastral mitjà 15.698 €
Residencial 257
No residencial 203
Magatzem 4,43%
Comercial 0,49%
Sòl vacant 66,50%
Industrial 20,20%
Oficines 0,00%
Resta 8,37%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades del Consell Català de l'Esport, Dep. Benestar Social i Família, Agència de Residus de Catalunya i Dirección General del Catastro