Síntesi Municipal IV
Escala, l'
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Qualitat de vida

Equipaments esportius 2022 166
   Pavellons 1
   Pistes poliesportives 13
   Camps poliesportius 6
   Sales esportives 12
   Frontons 0
   Pistes de tennis 20
   Pistes d'esquaix 0
   Pistes de pàdel 2
   Piscines a l'aire lliure 87
   Piscines cobertes 2
   Espais d'atletisme 0
   Espais de petanca 6
   Altres espais esportius 9
   Àrees d'activitat esportiva 8
Biblioteques 2020 2
Pública local 1
Pública Generalitat 1
Privada 0
Resta 0
Biblioteques per 10 mil hab. 1,96
Assistencial 2022
Places en residències per a gent gran 84
Centres de dia per a gent gran 1
Cent. ocupacionals per a persones amb disminució 0
Pensions no contributives de la Seguretat Social 69
Pensions assistencials per vellesa i malaltia 0
Residus 2022
Total residus any (milers de tones) 12
Variació anual -1,31%
Variació 2020-2022 6,78%
Residus. Kg/hab/dia 3,30
% recollida selectiva s/total 45,28%
Variació 2020-2022 2,14

Cadastre 2022

Parcel·les cadastre rústic 566
Subparcel·les cadastre rústic 1.038
Valor cadastral mitjà 3.026 €
Parcel·les urbanes (Unitats) 9.343
Valor cadastral mitjà 357.506 €
Superfície parcel·les urbanes (ha) 472
Superfície parcel·les sense edificar (ha) 85
Superfície parcel·les edificades (ha) 387
Béns immobles (Unitats) 20.915
Valor cadastral mitjà 495.238 €
Residencial 15.104
No residencial 5.837
Magatzem 69,15%
Comercial 10,72%
Sòl vacant 11,84%
Industrial 1,83%
Oficines 0,24%
Resta 6,22%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades del Consell Català de l'Esport, Dep. Benestar Social i Família, Agència de Residus de Catalunya i Dirección General del Catastro